Članak 129. – Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Odredbom članka 129. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) propisano je radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava. Ukoliko poslodavac ne udovolji tom zahtjevu radnik može, prema odredbi članka 129. stavka 2. Zakona o radu, u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

U slučajevima kada se zahtjev radnika odnosi na naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa, radnik može prema odredbi članka 129. stavka 3. Zakona o radu zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava i bez prethodnog obraćanja poslodavcu. Također, navodimo kako je odredbom članka 135. Zakona o radu propisano da potraživanje iz radnog odnosa zastarijeva za tri godine.

Budući iz Vaših navoda proizlazi sumnja da je poslodavac počinio određene prekršaje podsjećamo Vas da sukladno odredbi članka 288. Zakona o radu radnik može zahtijevati od inspektora rada provođenje inspekcijskog nadzora nad provedbom Zakona i na temelju njega donesenih propisa koji uređuju odnose između poslodavca i radnika.

Službeno, 27. siječnja 2010.

___________________________________

Ako ovlašteno tijelo utvrdi da kod radnika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, poslodavac je dužan, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje tog tijela, ponuditi radniku sklapanje ugovora o radu u pisanom obliku za obavljanje poslova za koje je on sposoban, koji što je više moguće moraju odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio. Radi osiguranja takvih poslova poslodavac je dužan prilagoditi poslove sposobnostima radnika, izmijeniti raspored radnog vremena, odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da radniku osigura odgovarajuće poslove ( članak 78. Zakona o radu -NN br. 149/09, nastavno:

ZOR).

Radnik od poslodavca može tražiti ostvarenje i zaštitu prava koja mu pripadaju sukladno odredbama članka 129. – 132. ZOR-a, a budući je propust poslodavca da postupi sukladno propisanoj obvezi u spomenutom članku 78. ZOR-a u kaznenim odredbama ZOR-a sankcioniran kao teži prekršaj poslodavca, radnik može o navedenim propustima poslodavca obavijestiti i nadležnog inspektora rada radi poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti. Radniku kod kojeg postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, poslodavac može otkazati samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća i to ako dokaže da je poduzeo sve što

je u njegovoj moći da takvom radniku osigura odgovarajuće poslove, odnosno ako dokaže da je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovom sposobnostima, u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštene osobe odnosno tijela (članak 79. stavak 1. ZOR-a).

KLASA: 110-01/09-01/274, URBROJ: 526-08-01/3-10-2, od 5. siječnja 2010.

___________________________________

Ukoliko radnik smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa, sukladno odredbi članka 129. stavka 1. Zakona o radu, može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarenje tog prava. Ukoliko poslodavac ne udovolji tom zahtjevu radnik može, prema odredbi članka 129. stavka 2. Zakona o radu, u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. U slučajevima kada se zahtjev radnika odnosi na naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa, radnik može prema odredbi članka 129. stavka 3. Zakona o radu zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava i bez prethodnog obraćanja poslodavcu. Također, navodimo kako je odredbom članka 135. Zakona o radu propisano da potraživanje iz radnog odnosa zastarijeva za tri godine.

Radnik koji zatraži ostvarenje svojeg prava sudskim putem, u radnim sporovima je oslobođen plaćanja sudskih pristojbi temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst).

Službeno, 6. svibnja 2011.