Članak 25. TKU

Tumačenje broj 62/25 od 20. lipnja 2013.

Odredbe TKU-a se ne primjenjuju na zaposlenike Hrvatske pošte, već se na njih primjenjuje Kolektivni ugovor za radnike Hrvatske pošte čije odredbe Povjerenstvo nije ovlašteno tumačiti.

Tumačenje broj 64/25 od 20. lipnja 2013.

Javni natječaj nije potreban samo u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorom. Budući ovo povjerenstvo nije ovlašteno tumačiti Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, upućujemo Vas da se za tumačenje obratite komisiji koja tumači granski kolektivni ugovor za područje znanosti i visokog obrazovanja.

Tumačenje broj 65/25 od 20. lipnja 2013.

Javni natječaj raspisuje se za zasnivanje radnog odnosa za sve poslove u javnim službama, a kako osoba koja se prima na stručno osposobljavanje u javnu službu ne zasniva radni odnos, niti se prijam osoba na stručno osposobljavanje vrši na temelju „Javnog natječaja“, već se isti obavlja na temelju „Javnog poziva“ kojeg objavljuje nadležna služba za zapošljavanje, odredbe čl. 25. TKU-a koje se odnose na zasnivanje radnog odnosa ne primjenjuju se na kandidate za stručno osposobljavanje.

10/2014 JAVNI NATJEČAJ – čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora

Mora li se objaviti javni natječaj u slučaju kada radnik radi na pola radnog vremena, a sada bi nastavio raditi na tom istom poslu puno radno vrijeme? 
U slučaju kada radnik radi na pola radnog vremena, a nastavio bi raditi na tom istom poslu puno radno vrijeme, javni natječaj nije potreban.