Članak 36. – Obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad

Odredbom članka 36. stavka 1. Zakona o radu (NN br. 149/09, dalje kao: Zakon) propisana je dužnost poslodavca da omogući radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje. U stavku 2. istog članka nameće se određena dužnost radniku, koji je dužan u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati za rad. Dužnost omogućavanja osposobljavanja ili usavršavanja za rad osobito dolazi do izražaja prilikom uvođenja novog načina ili organizacije rada. Odredbom članka 65. stavka 4. Zakona, propisano je pravo radnika na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako radnik pravo na plaćeni dopust može ostvariti ako prihvati prijedlog poslodavca za školovanje ili osposobljavanje za rad, odnosno ako sam podnese molbu poslodavcu, koji mu tu molbu uvaži.

Budući odredbama Zakona institut plaćenog dopusta nije detaljno razrađen, radnik navedeno pravo ostvaruje na način propisan kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

KLASA: 110-01/11-01/190; UBROJ:526-08-01-01/5-11-2, od 07. lipnja 2011.