Članak 51. TKU

Tumačenje broj 54/51 od 24. svibnja 2013.

Inozemni staž ne uračunava se u radni staž zaposlenika. Prema odredbama Zakona  o mirovinskom osiguranju inozemni radni staž je radni staž ostvaren u drugoj državi i ne računa se u mirovinski staž u Republici Hrvatskoj, pa se obzirom na navedeno ne može niti uračunati u radni staž zaposlenika.

Tumačenje broj 55/51 od 24. svibnja 2013.

Radni staž ostvaren u bivšim republikama SFRJ uračunava se u radni staž zaposlenika u javnim službama samo do 8.10.1991., a radni staž ostvaren nakon navedenog datuma ne uračunava se u radni staž zaposlenih u javnim službama, jer se radi o radnom stažu ostvarenom u drugim državama, dakle, u inozemstvu. Naime, 8. listopada 1991. donijeta je i stupila je na snagu Odluka da Republika Hrvatska raskida državno – pravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ („Narodne novine“ br. 53/91. )

Sukladno navedenom, radni staž koji je zaposlenica ostvarila nakon 8. listopada 1991. godine, izvan RH, smatra se inozemnim stažem koji se prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju ne uračunava u mirovinski staž u Republici Hrvatskoj, pa se prema navedenom ne može uračunati u radni staž u javnim službama.

17/2014 RADNI STAŽ- članak  51. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li se prilikom upisa u Registar javnih zaposlenika unose sljedeći podaci o radnom stažu: volontiranje, stručno osposobljavanje za rad, obrtnici, poljoprivrednici, kućanstvo, produženo osiguranje nezaposlenih.

Ova Komisija nije ovlaštena da određuje što se upisuje u Registar javnih zaposlenika.

Međutim, ako se radi o primjeni radnog staža na osnovu članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,  Komisija je to protumačila u svojem tumačenju broj 7 sa sjednice Komisije od 11. prosinca 2013. koje navodimo:

Prema uglavku članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12)  osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Međutim, radni staž nije definiran niti Temeljnim kolektivnim ugovorom a niti bilo kojim propisom.

Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja,  neovisno da li se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu.

Sukladno tome u radni staž se ne računa produženo osiguranje te vrijeme nezaposlenosti za koje se vrijeme dobiva naknada od HZZ-a.

47/2014 RADNI STAŽ- članak  51. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li u pojam radnog staža ulazi razdoblje obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti – umjetnika, te razdoblje produženog osiguranja?

Primjenu radnog staža na osnovu članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,  Komisija je to protumačila u svojem tumačenju broj 7 sa 10 sjednice Komisije od 11. prosinca 2013. koje navodimo:

Prema uglavku članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12)  osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Međutim, radni staž nije definiran niti Temeljnim kolektivnim ugovorom a niti bilo kojim propisom.

Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja,  neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu.

Sukladno tome u radni staž se ne računa produženo osiguranje za  vrijeme nezaposlenosti.

50/2014 RADNI STAŽ- članak  51. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li se u radni staž za uvećenje plaće od 0,5% po godini računa staž prvoden u inozemstvu na znastvenim institutima i sveučilištu (SAD, Danska, Italija, Njemačka)?

Staž proveden u inozemstvu računa se u radni staž za uvećenje plaće od 0,5% po godini, samo pod uvjetom da se isti staž računa u Republici Hrvatskoj u staž osiguranja za mirovinu, dakle ako je to tako regulirano međunarodnim ugovorima (sporazumima) Republike Hrvatske i pojedinih drugih državama, ili se radi o stažu u zemljama Europske unije nakon 1. srpnja 2013.

54/2014 RADNI STAŽ- članak  51. Temeljnog kolektivnog ugovora

Jedno razbolje sam kao supruga službenika Ministarstva vanjskih poslova provela u inozemstvu. Sukladno čl. 61. Zakona o vanjskim poslovima radni staž kod poslodavca mi je mirovao. Međutim, člankom 62. toga Zakona, je popisano da se to vrijeme takovoj osobi priznaje u staž osiguranja koji se izjednačava s radnim stažem.

Primjenu radnog staža na osnovu članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,  Komisija je to protumačila u svojem tumačenju broj 7 sa 10 sjednice Komisije od 11. prosinca 2013. koje navodimo:

Prema uglavku članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12)  osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Međutim, radni staž nije definiran niti Temeljnim kolektivnim ugovorom a niti bilo kojim propisom.

Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu.

Sukladno tome mirovanje radnog staža, neovisno o tome što se prema  posebnom propisu računa u staž osiguranja, ne predstavlja radni staž u smislu članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora.

Međutim, kako se radi o mirovanju prava, to mirovanje ne predstavlja prekid radnog staža, nego se nakon ponovnog započinjanja rada, staž nastavlja kontinuirano računati na prethodni staž iz radnog odnosa u javnim službama.

UVEĆANJE PLAĆE – tumačenje br. 115/14 od 11. prosinca 2014.

Od kada pravo na uvećanje plaće iz članka 51. imaju samostalni obrtnici i individualni poljoprivrednici?

Ako su ispunjeni preduvjeti iz zaključka broj 17. iz 2014. godine, uvećanje plaće za svaku navršenu godinu radnog staža samostalnih obrtnika i individualnih poljoprivrednika računa se od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora.

TUMAČENJE 176/2015

Tumačenjem br. 141.12 protumačeno je da uvećanje plaće od 0,5% po godini staža pripada i za radni staž za koji su ispunjena dva uvjeta – da jo to rad za koji su plaćeni doprinosi i da se to radoblje preme propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno o tome radi li se o radu kod poslodavca ili samostalnom radu.

Prema tome, sukladno navedenom tumačenju radnica ima pravo na uvećanje plaće za vrijeme poljoprivrednog staža, jer su ispunjeni prethodni uvjeti. Pri tome napominjemo da je bitno da je plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje, jer temeljem toga doprinosa se utvrđuje postojanje staža osiguranja u slučaju individualnih poljoprivrednika.

Tumačenje 202/2016 od 6. listopada 2016.

Primjenu radnog staža na osnovu članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Povjerenstvo je to protumačilo u svojem tumačenju broj 7 sa 10 sjednice Komisije od 11. prosinca 2013. koje navodimo:

Prema uglavku članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12) osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Međutim, radni staž nije definiran niti Temeljnim kolektivnim ugovorom a niti bilo kojim propisom.

Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu.

Sukladno tome mirovanje radnog staža, neovisno o tome što se prema  posebnom propisu računa u staž osiguranja, ne predstavlja radni staž u smislu članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora.

Međutim, kako se radi o mirovanju prava, to mirovanje ne predstavlja prekid radnog staža, nego se nakon ponovnog započinjanja rada, staž nastavlja kontinuirano računati na prethodni staž iz radnog odnosa u javnim službama.

Ovo Povjerenstvo nema ovlast za pojašnjenje odredaba Zakona o vanjskim poslovima („Narodne novine“, broj 48/96, 72/13 i 127/13) već je to u isključivoj nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Tumačenje 203/2016 od 6. listopada 2016.

Staž proveden u inozemstvu računa se u radni staž za uvećanje plaće od 0,5% po godini, samo pod uvjetom da se isti staž računa u Republici Hrvatskoj u staž osiguranja za mirovinu, dakle ako je to tako regulirano međunarodnim ugovorima (sporazumima) Republike Hrvatske i pojedinih drugih državama, ili se radi o stažu u zemljama Europske unije nakon 1. srpnja 2013. Postupak za utvrđivanje i priznavanje radnog staža vodi se putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.