Članak 59. TKU

Tumačenje broj 60/59 od 20. lipnja 2013.

Odredba članka 59. TKU-a određuje samo pravo na naknadu plaće za zaposlenika koji je odsutan s rada zbog bolovanja i to u postotku, odnosno zaposlenik zbog bolovanja do 42 dana ima pravo na naknadu plaće u visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanje.

Naknadu plaće za vrijeme bolovanja nakon 42 dana ne reguliraju odredbe TKU-a već propisi o zdravstvenom osiguranju čije odredbe ovo Povjerenstvo nije ovlašteno tumačiti.

21/2014 RADNI STAŽ – članak 59. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li se u radni staž računa vrijeme na rodiljnom dopustu, a nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, koji je prestao u tijeku rodiljnog dopusta?

Vrijeme na rodiljnom dopustu, a nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, koji je prestao u tijeku rodiljnog dopusta, ne računa se u radni staž jer nije postojao radni odnos.

Niame, prema uglavku članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12)  osnovnu plaću zaposlenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Međutim, radni staž nije definiran niti Temeljnim kolektivnim ugovorom a niti bilo kojim propisom.

Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja,  neovisno da li se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu.

29/2014 NAKNADA ZA BOLOVANJE- članak 59. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li radnik pravo na naknadu za bolovanje u visini 85% od plaće za prvih 42 dana bolovanja, ako je bolovanje zbog bolesti djeteta?

Naknada za bolovanje iz članka 59. st. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, prema kojoj radnik zbog bolovanja do 42 dana ima pravo na naknadu plaće u visini 85% od njegove plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca neposredno prije nego je započeo bolovanjem, odnosi se isključivo na bolovanje koje ide na teret poslodavca, a ne na bolovanje za koje troškove snosi HZZO.

41/2014 RADNI STAŽ – članak 59. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li se u radni staž računa vrijeme provedno na radu u SAD-u?

Vrijeme provedeno na radu u SAD-u ne računa se u radni staž za uvećanje plaće iz članka 51. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama (NN 141/12).