Članak 63. TKU

Tumačenje broj 57/63 od 24. svibnja 2013.

Da bi zaposleniku bilo utvrđeno pravo na pokriće troškova prilikom nabave medicinskih pomagala potrebno je pribaviti preporuku nadležnog liječnika specijalista, odnosno da su takva pomagala potrebita i nenadomjestiva za zaposlenika te da troškovi nisu odobreni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Slijedom navedenog, ako su kumulativno ispunjeni navedeni uvjeti zaposleniku će se nadoknaditi troškovi u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice, jednom godišnje.

Tumačenje broj 59/63 od 24. svibnja 2013.

Sukladno članku 63. TKU-a zaposlenik u slučaju rođenja djeteta ima pravo na pomoć u iznosu 50% od jedne proračunske osnovice, bez obzira na broj rođene djece.

2/2014 – POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA – čl. 63. Temeljnog kolektivnog ugovora

Molimo da preispitate tumačenje broj 59/63 od 24.5.2013. prema kojem radnik u slučaju rođenja djeteta ima pravo na 50% proračunske osnovice bez obzira na broj rođene djece. Pitanje se odnosi na slučaj rođenja blizanaca. 

Komisija mijenja svoje tumačenje broj 59/63 od 24.5.2013. na sljedeći način: Radnik u slučaju rođenja djeteta ima pravo na 50% proračunske osnovice za svako rođeno dijete, što znači da u slučaju rođenja blizanaca ima pravo na dvostruki iznos.

12/2014 PRAVO NA POMOĆ  – Članak 63. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li radnica pravo na pomoć za rođenje djeteta ako je posvojila troje djece? Je su li rodiljni i posvojiteljski dopust izjednačeni?

Člankom 63. st. 1. t. 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama izrijekom je ugovoreno pravo na pomoć u slučaju rođenja djeteta. Stoga radnica nema prvo na pomoć za posvojenje djeteta.

Pitanje izjednačavanja rodiljnog i posvojiteljskog dopusta nije predmet Temeljnog kolektivnog ugovora, a pomoć se ne dobiva za rodiljni ili posvojiteljski dopust nego isključivo za rođenje djeteta.

26/2014 POMOĆ ZA BOLOVANJE – članak  63. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li radnica pravo na novčanu pomoć za bolovanje duže od 90 dana za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do šest mjeseci starosti djeteta.

Sukladno članku 63. st. 1. t. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnica nema pravo na pomoć za bolovanje duže od 90 dana, jer rodiljni dopust nije bolovanje.

33/2014 POMOĆ ZA BOLOVANJE – članak  63. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li radnica pravo na novčanu pomoć za bolovanje duže od 90 dana za za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći?

Radnica ima pravo na novčanu pomoć za bolovanje duže od 90 dana za  bolovanje zbog komplikacija u trudnoći.

Tumačenje br. 89/14 od 30. rujna 2014.

Ima li zaposlenica pravo na pomoć u slučaju iz čl. 63. st. 1. (bolovanje duže od 90 dana) i to kada koristi dopust za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to u trajanju od 6 mjeseci neprekidno?

Budući da je zaposlenici odobren dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje to se ne smatra bolovanjem u smislu članka 63. st. 1. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te joj stoga po toj osnovi ne pripada pravo na pomoć.

Tumačenje br. 89/14 od 30. rujna 2014.

Ima li zaposlenica pravo na pomoć u slučaju iz čl. 63. st. 1. (bolovanje duže od 90 dana) i to kada koristi dopust za njegu djeteta sa težim smetnjama u razvoju sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to u trajanju od 6 mjeseci neprekidno?

Budući da je zaposlenici odobren dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju sukladno rješenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje to se ne smatra bolovanjem u smislu članka 63. st. 1. Temeljnog  kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te joj stoga po toj osnovi ne pripada pravo na pomoć.

Tumačenje br. 109/14 od 11. prosinca 2014.

Ima li zaposlenica pravo na isplatu pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana? Zaposlenica je bila na bolovanju u razdoblju od 4.6. 2014. do 22.8. 2014, te od 25.8. 2014. do 5.9. 2014. Evidentan je prekid bolovanja od dva dana tj. 23. i 24. 8. 2014. (subota i nedjelja).

Zaposlenica nema pravo na pomoć jer se ne radi o neprekidnom bolovanju dužem od 90 dana.

Tumačenje br. 111/14 od 11. prosinca 2014.

Na koju pomoć ima pravo zaposlenik u slučaju rođenja blizanaca?

U slučaju rođenja blizanaca zaposlenik ima pravo na pomoć u visini 50% jedne proračunske osnovice za svako dijete, što znači da u slučaju rođenja blizanaca ima pravo na iznos jedne cijele proračunske osnovice.

Tumačenje br. 112/14 od 11. prosinca 2014.

Da li naočale za vid ili za rad na računalu spadaju u medicinska pomagala za koje se plaća pomoć prilikom njihove nabave?

Da bi zaposleniku bilo utvrđeno pravo na pokriće troškova prilikom nabave medicinskih pomagala potrebno je pribaviti preporuku nadležnog liječnika specijalista, odnosno da su takva pomagala potrebita i nenadomjestiva za zaposlenika te da troškovi nisu odobreni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Slijedom navedenog, ako su kumulativno ispunjeni navedeni uvjeti zaposleniku će se nadoknaditi troškovi u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice, jednom godišnje.

Tumačenje br. 114/14 od 11. prosinca 2014.

1.Priznaje li se pravomoćno Rješenje o tjelesnom oštećenju kao dokaz za nastanak teške invalidnosti i isplatu pomoći zaposleniku kako to spominje članak 63. stavak 1.?

2. Smatra li se odobrenim troškom ako zaposlenik pacijent plaća veći dio lijeka, a HZZO manji dio lijeka koji je nužna terapija? Napomena- za taj lijek ne postoji analogni lijek na osnovnoj listi (lijekovi u cijelosti na teret HZZO) kojim bi se mogao zamijeniti meni nužan lijek s dopunske liste.

1. Člankom 63. ugovorena je pomoć s osnove nastanka teške invalidnosti zaposlenika. Istim člankom ugovoreno je i da se ta invalidnost dokazuje dostavom pravomoćnog rješenja o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad. Iako Zakon o mirovinskom osiguranju više ne poznaje rješenje o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad, već su uvedeni novi instituti koji se temelje na smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, a to su sada djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti. Temeljnim kolektivnim ugovorom člankom 63. nije predviđeno dokazivanje nastanka teške invalidnosti rješenjem o tjelesnom oštećenju kao dokaz za nastanak teške invalidnosti. Stoga se rješenje o tjelesnom oštećenju ne može priznati kao dokaz i osnova za isplatu pomoći zaposleniku iz članka 63. st.1.

2. Uvjet za ostvarivanje prava na pomoć za kupnju lijeka je da troškovi nisu odobreni od strane HZZO-a. Samo u tom slučaju zaposleniku se nadoknađuje trošak lijeka u visini najviše jedne proračunske osnovice godišnje.

Tumačenja  br. 125/15 od 30. siječnja 2015.

Za ostvarivanje prava na pomoć zbog dugog bolovanja važan je kontinuitet pa  zaposlenik mora biti neprekidno na bolovanju duže od 90 dana. S obzirom da je u konkretnom slučaju  tijekom višemjesečnog bolovanja zaposlenice bilo prekida, zaposlenica za bolovanje za 2014. godinu nije ispunila uvjet od 90 dana neprekidnog bolovanja i  nema pravo na pomoć. Međutim,  zaposlenica je od  6. listopada 2014. do siječnja 2015. godine bila neprekidno duže od 90 dana na bolovanju,  te  neovisno o tome što je bolovanje  započelo u 2014. godini  stekla je pravo na isplatu pomoći, ali samo za 2015. godinu.

Tumačenje br. 129/15

Zaposlenik koji ne ispunjava kumulativno propisane uvjete iz članka 63. stavka 4. TKU-a ne ostvaruje pravo na pomoć. Kako iz dostavljene dokumentacije nije razvidno da se radi o kumulativno ispunjenim uvjetima iz članka 63. stavka 4.  zaposlenik mora dokazati ispunjenje uvjeta za ostvarivanje prava na pomoć.

Ujedno upućujemo i na tumačenje povjerenstva pod brojem 48/14

Tumačenja br. 130/15

Zaposlenik ostvaruje pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta koji se utvrđuje pravomoćnim Rješenjem o invalidnosti nadležne službe socijalne skrbi  ili na temelju: Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravu na dopust zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, Rješenja Zavoda za zdravstveno osiguranje kojim je ostvareno pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta do tri godine života, Prava na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. godine i nakon 8. godine djeteta s težim smetnjama u razvoju, te temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb kojim je priznato pravo na invalidninu ili pravo na tuđu njegu i pomoć

Tumačenje br. 131/15

Zaposlenik ima pravo na pomoć zbog nastanka teške invalidnosti u visini jedne proračunske osnovice, pri čemu se nastanak invalidnosti zaposlenika utvrđuje dostavom pravomoćnog rješenja o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad.

Iako Zakon o mirovinskom osiguranju više ne poznaje rješenje o općoj ili profesionalnoj nesposobnosti za rad, već su uvedeni novi instituti koji se temelje na smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, a to su sada djelomični ili potpuni gubitak sposobnosti. Sukladno navedenom zaposlenik koji ima Rješenje o potpunom ili djelomičnom gubitku radne sposobnosti  ostvaruje pravo na pomoć zbog nastanka teške invalidnosti.

TUMAČENJE 164/2015

Sukladno članku 63. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), zaposleniku se nadoknađuje trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice, jednom godišnje, ako se radi o pokriću troškova lijekova, koji su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke prijeko potrebiti i nenadomjestivi za zaposlenika, dijete ili supružnika, a troškovi nisu odobreni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja.

TUMAČENJE 173/2015

Nemate pravo na pomoć temeljem članka 63. st. 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), jer se zahvat može u cijelosti napraviti na teret HZZO-a, a ne radi se o hitnom zahvatu.

TUMAČENJE 175/2015

Zaposlenica koja radi nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno ima pravo na potupu za novorođeno dijete.

Tumačenje 193/2016 od 23. rujna 2016.

Zaposlenica koja je bila na bolovanju točno 90 dana nema pravo na pomoć za bolovanje iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. TKU-a jer se ne radi o neprekidnom bolovanju dužem od 90 dana. Za ostvarenje prava na pomoć za bolovanje zaposlenica mora biti na neprekinutom bolovanju koje traje najmanje 91 dan. Za pojašnjenje kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje upućujemo Vas da se obratite navedenome Zavodu.

Tumačenje 194/2016 od 30. rujna 2016.

Zaposlenica ostvaruje pravo na pomoć za rođenje djeteta iz članka 63. TKU-a u slučaju rođenja djeteta za vrijeme važenja kolektivnog ugovora. Budući je TKU stupio na snagu 12. prosinca 2012. godine zaposlenica koja je dijete rodila prije njegovog stupanja na snagu (15. studenog 2012. godine) ne ostvaruje pravo na pomoć iz članka 63. TKU-a.