Članak 64. TKU

Tumačenje broj 56/64 od 24. svibnja 2013.

Sukladno članku 3. Dodataka I TKU-a (NN br. 141/12) propisana je osnovica za isplatu dnevnice u 2013. godini u iznosu od 150,00 kuna. Međutim, kako je sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), zaposlenicima u javnim službama priznato pravo na utuživost povoljnijeg prava, upućujemo da se u slučaju dvojbenosti obrate za tumačenje komisiji za tumačenje granskog kolektivnog ugovora, kojim je to pravo različito uređeno.

3 /2014 DNEVNICA – članak 64. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li pravo na dnevnicu vozač sanitetskog prijevoza koji više od 12 sati provede na putu izvan svoje županije?

Sukladno uglavku članka 64. st. 3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnik ima pravo na punu dnevnicu ako putovanje traje više od 12 sati, a pola dnevnice ako putovanje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati. Prema tome i vozač sanitetskog prijevoza koji više od 12 sati provede na putu izvan svoje županije ima pravo na dnevnicu pod istim uvjetima.

4 /2014 DNEVNICA – članak 64. Temeljnog kolektivnog ugovora

Pravo na dnevnicu u inozemstvu ako je osiguran smještaj s doručkom i još jedan obrok.

Sukladno uglavku članka 64. st. 6. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama dnevnica za putne troškove u inozemstvo obračunava se na način kao što to pripada zaposlenima u državnoj upravi. Temeljem toga sukladno pravilima u državnoj upravi radnik kojem je osiguran smještaj s doručkom i još jedan obrok ima pravo na 20% dnevnice.

45/2014 POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA – članak 64. Temeljnog kolektivnog ugovora

Ima li radnik pravo na pokriće troškova liječenja za punoljetno nezaposleno dijete koje živi s njime a nije navedeno u poreznoj kartici?

Člankom 63. st. 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12)  ugovoreno je da radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala, odnosno lijekova, koja su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke prijeko potrebiti i nenadomjestivi za zaposlenika, dijete ili supružnika, a troškovi nisu odobreni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, zaposleniku se nadoknađuje trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice, jednom godišnje.

Pod djetetom u smislu ovoga članka Temeljnog kolektivnog ugovora ne smatra se punoljetno dijete koje nije na školovanju i nije nesposobno za rad.

46/67 Da li zaposlenik koji prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba od adrese stanovanja do adrese rada ima manje od 2 km, a obrnutom rutom više od 2 km ima pravo na naknadu troškova prijevoza?

Zaposlenik koji ima manje od 2 km od adrese stanovanja do adrese rada, nema pravo na naknadu troškova prijevoza. Primjena planera putovanja Hrvatskog autokluba primjenjuje se kao pomoćno sredstvo samo u slučaju kada nije nesporno ili notorno da zaposlenik prelazi udaljenost manju od 2 km prema uređenom najbližem pješačkom putu (ulice s uređenim pločnikom, pješačke zone, pothodnici, nathodnici). Stoga zaposlenik koji može prijeći pješke navedenu udaljenost prema uređenom pješačkom putu, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza.