Članak 8. TKU

42/2014 MIRENJE- članak 8. Temeljnog kolektivnog ugovora

Da li radnik može ostvariti pravo na sudsku zaštitu zbog prava iz radnog odnosa a bez postupka mirenja iz članka 8. Temeljnog kolektivnog ugovora, budući nije donesene pravilnik o mirenju niti imenovan tajnik?

Člankom 8. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ugovoreno je da će svi individualni radni sporovi rješavati mirenjem na način i po postupku predviđenim Pravilnikom o mirenju u individualnim radnim sporovima. Također je istim člankom ugovoreno da su ugovorne strane suglasne su da će u roku od 6 mjeseci od potpisivanja toga Kolektivnog ugovora, donijeti Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima, a da će stručne i organizacijsko-administrativne poslove u postupku mirenja obavljati tajnik kojeg imenuje poslodavac iz redova zaposlenika uz prethodnu suglasnost sindikata.

Međutim, do danas nije donesen navedeni Pravilnik o mirenju u individualnim radnim sporovima niti imenovan tajnik. Prema tome nisu niti stvorene pretpostavke za mirno rješavanje individualnih radnih sporova.

Stoga radnici mogu nesmetano svoja prava ostvarivati u sudskom postupku bez obveze prethodnog mirenja.