Dostava obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Povreda članka 93. stavka 1. Zakona o radu predstavlja osnovu i obvezu inspektora rada za donošenjem upravne mjere usmenim rješenjem u zapisnik o provođenju inspekcijskog nadzora kojom će poslodavcu narediti da dostavi radniku obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće ili otpremnine, ili obračun s propisanim sadržajem. Žalba izjavljena protiv navedenog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje (članak 226. stavak 1. točka 18. i stavak 3. istog Zakona o radu).

Sukladno članku 133. Zakonu o općem upravnom postupku rješenje o upravnoj mjeri postaje izvršno danom donošenja, te se donosi rješenje o izvršenju nenovčane obveze ukoliko poslodavac obvezu iz upravne mjere ne ispuni dobrovoljno. Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom uređuje članak 142. istog Zakona te predviđa mogućnost izricanja novčane kazna pravnoj osobi u iznosu do deset prosječnih godišnjih bruto plaća ostvarenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. U slučaju daljnjeg neispunjavanja obveze, izreći će se druga, veća novčana kazna unutar utvrđenog raspona. Ako je potrebno, novčana kazna može se izreći i više puta. Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne odgađa izvršenje rješenja.

Zaključno, postupanje poslodavca koji postupi protivno odredbi članka 93. stavka 1. Zakona o radu predstavlja osnovu za donošenje upravne mjere i daljnje postupanje inspektora rada sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, ali ne predstavlja samo za sebe ispunjenje činjeničnog opisa djela prekršaja po Zakonu o radu niti drugom posebnom propisu.