Iznos minimalne plaće za 2019. godinu

Zakon o minimalnoj plaći ima za cilj da minimalna plaća bude socijalno zaštitni instrument održavanja egzistencijskog minimuma. Temeljem ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske za svaku pojedinu kalendarsku godinu donosi Uredbu o visini minimalne plaće, s time da se njezin iznos ne smije smanjivati, a povećava se sukladno zaključcima sa prethodno održanih konzultativnih sastanaka sa socijalnim partnerima, dakle sa predstavnicima radnika i predstavnicima poslodavaca. U tome kontekstu, potrebno je donijeti balansiranu odluku koja će u najvećoj mjeri zadovoljiti kako interese radnika tako i poslodavaca.

Za 2019. godinu utvrđeno je da minimalnu plaću u bruto iznosu predstavlja svota od 3.750,00 kn, a što je dosada najznačajnije povećanje minimalne plaće otkada u Republici Hrvatskoj postoji Zakon o minimalnoj plaći, kojim se štite radnici na način da im ispod zajamčenog minimuma poslodavac ne smije isplatiti plaću jer u suprotnom prekršajno odgovara visokom novčanom kaznom.