Izvanredni otkaz

Odredbom članka 120. Zakona o radu (NN 93/14, nastavno: ZOR) propisano je da otkaz mora imati pismeni oblik. Budući se radi o obvezatnoj zakonskoj odredbi, mišljenja smo da i izvanredni otkaz ugovora o radu mora imati pisani oblik.

Pritom napominjemo da je izvanredni otkaz ugovora o radu predviđen za slučaj da radnik (ili poslodavac) počini težu povredu obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, ako uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana, nastavak radnog odnosa više nije moguć. To bi se primjerice odnosilo na odbijanje izvršenja ugovorne obveze, odbijanje prekovremenog rada, neopravdana odsutnost s posla, neisplata plaće i drugo.

Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u kratkom prekluzivnom roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Također smo mišljenja da obrazloženje izvanrednog otkaza treba sadržavati opis povrede obveze iz radnog odnosa odnosno činjenice na kojoj se otkaz temelji.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ova vrsta otkaza predviđena samo za slučaj nastupa takve okolnosti zbog koje nije razumno očekivati od stranaka nastavak radnog odnosa, napominjemo da je u situacijama kada poslodavac primjerice radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora na način koji to propisuje ZOR, odnosno ne plati prekovremeni rad, predviđena prekršajna odgovornost poslodavca.

Svoja saznanja o nepravilnostima u radu poslodavca možete prijaviti inspekciji rada upućivanjem svog zahtjeva na adresu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada-Središnja služba, Petračićeva 4, 10000 Zagreb, mail: vesna.kovac@mrms.hr ili jednom od područnih ureda inspekcije rada čije adrese možete pronaći na web stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.