Koja su tijela i dionici HKO-a?

Tijela i dionici u razvoju i primjeni HKO-a su: ministarstvo nadležno za rad, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala i sektorska vijeća.