Kolektivni ugovor za Hrvatski hidrografski institut

Kolektivni ugovor za Hrvatski hidrografski institut, u nastavku: KU je potpisan 9. studenoga 2010. godine te su glede produžene primjene njegovih pravnih pravila moguće slijedeće dvije situacije:

Ako je KU istekao 9. studenoga 2013. godine ( prema navodu iz dopisa) na navedeni KU se primjenjuje odredba članka 27. stavka 2. Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (NN br. 82/12 i 88/12), koji je stupio na snagu 28. srpnja 2012. godine. Naime, navedenom odredbom propisano je da  se pravna pravila sadržana u kolektivnim ugovorima koji nisu istekli mogu produženo primjenjivati do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor. Dakle, ako je KU istekao 9. studenoga 2013. godine,  isti je bio temeljem navedenog Zakona u produženoj primjeni do 10. veljače 2014. godine.

Nadalje, ako KU nije istekao, te je isti i dalje na snazi, na njega se primjenjuju odredbe članka 199. Zakona o radu (NN br. 93/14) kojim je propisano da se nakon isteka roka na koji je sklopljen kolektivni ugovor, u njemu sadržana pravna pravila primjenjuju u razdoblju od tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor, odnosno tri mjeseca od isteka otkaznog roka, odnosno iznimno i duže razdoblje, ako je kolektivnim ugovorom ugovoreno duže razdoblje primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru.

Međutim, tumačenje o statusu KU, odnosno da li je isti na snazi, o čemu ovisi odgovor koje navedeno pravilo o produženoj primjeni se primjenjuje, treba zatražiti od Povjerenstva za tumačenje KU-a jer je temeljem članka 23. istog propisano da navedeno Povjerenstvo daje tumačenje odredaba KU-a.