Kolektivni ugovor

Odredbom članka 202. Zakona o radu (NN br. 93/14, nastavno: ZOR) propisana je obvezna objava kolektivnih ugovora, te propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz toga kolektivnog ugovora.

Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (NN br. 146/14) propisuje da kolektivni ugovor ili njegovu promjenu poslodavac mora na primjeren način učiniti radnicima dostupnim na uvid.

Nadalje se propisuje dužnost poslodavca da na zahtjev i o trošku radnika, omogući izradu preslike kolektivnog ugovora ili njegove promjene.

Također ističemo da je prekršajnim odredbama ZOR-a, propisano da će se novčanom kaznom od 5,000,00 do 20,000,00 kuna kazniti za prekršaj poslodavac koji kolektivni ugovor ne objavi na propisan način.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava vodi evidenciju kolektivnih ugovora za koje je Pravilnikom o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN br. 32/15) propisana obvezna dostava istom, a to su kolektivni ugovori ili promjene kolektivnih ugovora koji se primjenjuje na teritoriju Republike Hrvatske ili u dvije ili više županija.

Svi ostali kolektivni ugovori ili njihove promjene dostavljaju se uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada.