Neisplata plaće i ne uručenje obračunskog listića

U skladu s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa koje su propisane Zakonom o radu, poslodavac je u radnom odnosu radniku obvezan dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. Ukoliko poslodavac radniku na dan dospjelosti ne isplati plaću, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata, radniku dostaviti obračun iznosa kojeg  je bio dužan isplatiti. Takav se obračun smatra ovršnom ispravom i omogućuje radniku da u postupku prisilnog ostvarenja tražbina, naplati svoja potraživanja od poslodavca.

Poslodavac koji ne postupi na navedeni način, čini prekršaj sankcioniran odredbom članka 229. stavka 1. točke 51. Zakona o radu. Budući da Inspekcija rada koja u okviru svoga djelovanja nadzire pravilnosti u radu poslodavaca, sada djeluje okviru Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, upućujemo Vas da ukoliko imate saznanja da je poslodavac počinio prekršaj sankcioniran Zakonom o radu, o tome možete obavijestiti Inspektorat rada u Zagrebu, Petračićeva 4, tel: 01/3696 486 ili putem Područnih jedinica, čije adrese možete pronaći na internetskoj stranici ovoga Ministarstva.

U slučaju kada radnik nema obračuna plaće, svoje novčano potraživanje može ostvarivati pred nadležnim sudom, uz napomenu da isto zastarijeva za pet godina od dana dospijeća.

Ukoliko dođe do stečaja poslodavca, prema Stečajnom zakonu, u tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze tražbine radnika stečajnog dužnika, nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa. Sukladno Zakonu o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, radnici, između ostalog, putem Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, ostvaruju pravo na neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja. Isto se ostvaruje najviše do visine minimalne plaće u skladu s posebnim propisom (Zakon o minimalnoj plaći), za svaki mjesec proveden na radu u punom radnom vremenu za koji radniku nije isplaćena plaća.