Nejednaki rasporedu radnog vremena i fond sati

Radno vrijeme radnika može se rasporediti u nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima i u tom slučaju ono tijekom jednog razdoblja može trajati duže, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog, odnosno od nepunog radnog vremena.

Razdoblje od četiri mjeseca navedeno u članku 66. stavcima 8. i 9. Zakona o radu predstavlja referentno razdoblje u kojem radnik ne smije raditi dulje od četrdeset osam, odnosno četrdeset pet sati tjedno. Taj period može se kolektivnim ugovorom produžiti na razdoblje od šest mjeseci i odnosi se na uzastopne mjesece u kojima prosječno radno vrijeme radnika mora odgovarati ograničenjima postavljenim u članku 66. stavcima 8. i 9. Zakona o radu.

S druge strane, odluka ili akt kojima se utvrđuje raspored radnog vremena radnika ne mogu se odnositi na razdoblje kraće od mjesec dana niti duže od godinu dana i moraju odgovarati radnikovom ugovorenom punom ili nepunom radnom vremenu.

Ukoliko se sukladno odredbi članka 66. stavka 9. Zakona o radu nejednaki raspored radnog vremena kolektivnim ugovorom ugovori kao ukupan fond radnih sati, u tom slučaju se ne primjenjuju ograničenja o maksimalnom trajanju radnog tjedna od pedeset, odnosno šezdeset sati, ali ukupan fond radnih sati (uključujući i prekovremeni rad) ne može biti veći od prosječnih četrdeset pet sati tjedno u razdoblju od četiri mjeseca ili šest mjeseci ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom.

U slučaju ugovaranja nejednakog rasporeda radnog vremena putem ukupnog fonda radnih sati, mišljenja smo da se navedeni institut može primijeniti i na radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu na nepuno radno vrijeme. Radnicima s nepunim radnim vremenom svi odrađeni sati koji prelaze njihovo ugovoreno nepuno radno vrijeme u promatranom razdoblju smatrat će se prekovremenim satima.

Ujedno napominjemo kako je odredbom članka 66. stavka 14. Zakona o radu propisano da se razdoblja godišnjeg odmora i privremene spriječenosti za rad ne uračunavaju u razdoblje od četiri, odnosno šest mjeseci iz stavaka 8., 9. i 10.