Noćni i smjenski rad

Maloljetnici su jedina kategorija radnika kojima je prema odredbama Zakona o radu zabranjeno raditi noću. Svim ostalim radnicima poslodavac može odrediti noćni i smjenski rad, pa tako i majkama s djetetom do tri godine starosti.

Napominjemo da je pri organizaciji rasporeda radnog vremena poslodavac dužan pridržavati se obaveza koje je preuzeo sklapanjem kolektivnog ugovora ili ugovora o radu s radnikom te donošenjem pravilnika o radu.

Isto tako, poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

Radniku koji ima status noćnog radnika poslodavac je dužan prije početka rada noću omogućiti zdravstveni pregled.