Obračun plaće i vođenje evidencije radnog vremena

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, br. 32/15) propisano je koje podatke o radnom vremenu poslodavac obvezatno mora voditi, ali nije propisan obvezatan oblik obrasca. Napominjemo da poslodavac nije obvezan voditi podatke koji kod radnika ne postoje u mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuju.

Temeljem članka 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“, br. 32/15) proizlazi obvezna primjena obrasca isplaćene ili neisplaćene plaće. Poslodavci mogu navedene obrasce prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode, ali pri tome moraju voditi računa da takvi obračuni po svom sadržaju, strukturi i obliku moraju odgovarati obrascima koji su otisnuti u prilogu Pravilnika.

Dakle, obrazac IP1 može se proširiti s dodatnim podacima koji su kod pojedinog poslodavca ostvareni.

Budući je člankom 92. stavkom 3. Zakona o radu propisano da se plaća i naknada plaće za prethodni mjesec isplaćuju najkasnije do petnaestog dana u idućem mjesecu ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno, mišljenja smo da poslodavac i radnik mogu putem ugovora o radu ugovoriti da se plaća isplaćuje primjerice 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Navedeno je u skladu i sa Zakonom o doprinosima („Narodne novine“, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14) koji u članku 24. određuje da se doprinosi prema plaći obračunavaju istodobno s obračunom plaće i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće.

Napominjemo da je Inspektorat rada doživio preustroj kojim se željelo poboljšati rad inspekcijskih tijela te im dati veće ovlasti u pogledu otkrivanja nezakonitosti, ali omogućiti im i da preventivno djeluju na suzbijanju nezakonitosti.

Ukoliko imate zamjerke na rad pojedinih službenika u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, molimo Vas da o tome obavijestite Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava radi poduzimanja potrebnih koraka u cilju poboljšanja pružanja usluga svim korisnicima.