Prava majki s malom djecom

Prava trudnica i majki s malom djecom na rodiljne o roditeljske potpore uređena su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ broj, 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14), koji nije u djelokrugu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Nositelj predlaganja nacrta i provedbe toga Zakona je Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Mišljenja smo da bi majka s malim djetetom, kako navodite u Vašem upitu, mogla za potrebe dopusta za trajanja prilagodbe djeteta u jaslicama ili vrtiću, koristiti pravo na dio roditeljskog dopusta, koji joj pripada sukladno članku 13. i 14. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, jer se taj dopust može koristiti u dijelovima, sve do osme godine djetetova života.

Međutim tumačenje odredbi o roditeljskom dopustu, ovlaštene su davati nadležne službe Ministarstva socijalne politike i mladih, pa predlažemo da potpuno mišljenje i odgovor na Vaše pitanje uputite navedenim mjerodavnim službama.

Napominjemo također, da Zakon o radu ne propisuje izričito pravo na plaćeni dopust za potrebe radnika – majke (oca) s malom djecom, već to pravo radnika, i to za važne osobne potrebe, propisuje na općenit način.

Člankom 86. Zakona o radu propisano je pravo na plaćeni dopust tijekom kalendarske godine, na način da radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji. Radnik ima pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Mišljenja smo da bi se, sukladno citiranoj Zakonskoj odredbi, korištenje plaćenog dopusta za važnu osobnu potrebu kao što je potreba osobite brige za dijete tijekom razdoblja prilagodbe u jaslice, vrtić ili školu, moglo urediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu