Pravilnik o obračunu plaće

U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obvezatna primjena. Poslodavci su svoje obračunske isprave dužni uskladiti s odredbama Pravilnika najkasnije do 01. srpnja 2015. godine, pri čemu navedene obrasce mogu prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode, a nisu navedeni u obrascima.

Tako bi npr. u slučaju kada se radniku plaća obustavlja po više osnova, poslodavac mogao, umjesto jedne rubrike „vrsta i iznos obustave“, kreirati i više takvih rubrika kako bi mogao obustave kojih je više, evidentirati svaku zasebno. Isto se odnosi i na sve ostale podatke za vođenje kojih bi poslodavac obrazac mogao prilagoditi, odnosno proširiti.

Podaci o satima neopravdanog izostanka radnika sadržajno nisu dio obračuna isplaćene plaće budući da kod takve vrste izostanka, radnik u određenom razdoblju nije obavljao ugovorene poslove, pa poslodavac može za isto radniku isplatiti plaću kao da do neopravdanog izostanka nije došlo ili mu za isto ne isplatiti dio plaće.

Ukoliko je izostanak priznao kao radnikov rad, iskazat će ga samo u okviru isplaćene plaće. Međutim, ukoliko mu isto neće priznati, a uzimajući u obzir da na dan dospjelosti, poslodavac radniku neće isplatiti plaću u cijelosti (neće mu isplatiti razdoblje neopravdanog izostanka), radniku može izdati dva obračuna (obračun isplaćene plaće i obračun neisplaćene plaće), ali isto tako može u rubriku  „napomene“ u obrascu isplaćene plaće, upisati činjenicu radnikovog neopravdanog izostanka s posla.