Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 32/15), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obvezatna primjena. Poslodavci su svoje obračunske isprave dužni uskladiti s odredbama Pravilnika najkasnije do 01. srpnja 2015. godine, pri čemu navedene obrasce mogu prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode, a nisu navedeni u obrascima.

U obrascima koji se odnose na obračune plaće, u okviru opisa plaće, navedeni su određeni oblici rada. U slučaju da kod radnika postoje dvije ili više osnova rada koje bi trebalo upisati u okviru opisa plaće (npr. redoviti rad i redoviti rad u dane blagdana), takav rad je potrebno upisati u odgovarajućem obrascu, u obje rubrike.

Iz  odredbe članka 2. stavka 1. podstavka 4. Pravilnika, proizlazi obveza vođenja podataka o ostvarenim satima rada i drugih podataka od kojih ovisi iznos plaće radnika. Između ostalih podatka, to je podatak o  satima u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran. radi se o satima u kojima radnik nije radio iz nekih svojih osobnih razloga, a za koje je poslodavac prihvatio isplatiti naknadu plaće (npr. odlazak liječniku i sl.).

Pod točkom 13.5. obrasca obračuna isplaćene plaće upisuje se podatak o neto isplaćenoj plaći, odnosno iznos nakon izvršenih obustava. Podatak o neto iznosu plaće prije obustava posebno se ne iskazuje, ali se do istog dolazi zbrojem podataka upisanih pod točkom 11. i 12. u okviru opisa plaće.

Podaci o satima neopravdanog izostanka radnika sadržajno nisu dio obračuna isplaćene plaće, stoga što kod takve vrste izostanka, radnik u određenom razdoblju nije obavljao ugovorene poslove, pa mu poslodavac nije u obvezi za to razdoblje isplatiti plaću.

U slučaju kada se radniku plaća obustavlja po više osnova, poslodavac može, umjesto jedne rubrike „vrsta i iznos obustave“, kreirati i više takvih rubrika kako bi mogao obustave kojih je više, evidentirati svaku zasebno. Na koji će ih način voditi, ostavljeno je na odluku poslodavcu.

U rubriku „napomene“, poslodavac može upisati svaki onaj podatak koji mu je bitan za pojedini obračun. Tako npr. u navedenu rubriku može upisati činjenicu radnikovog neopravdanog izostanka s posla.

Iako u tekstu Pravilnika nije izrijekom naveden način dostave obračuna radniku, mišljenja smo da se isti mogu, radi jednostavnijeg postupanja, radniku dostaviti i elektroničkom poštom. U tom bi slučaju datum predaje radniku bio datum uručenja takve pošte, za razliku od obračuna neisplaćene plaće, u koji bi se trebao upisivati datum određen za isplatu plaće, s obzirom na određivanja roka dospijeća te činjenice da neisplaćeni iznosi radnikovih potraživanja ulaze u kategoriju potraživanja za koje radnik može tražiti provođenje ovrhe.

Za radnike s kojima je poslodavac ugovorio samostalnost određivanja najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru,  poslodavac je, u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, dužan voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa (npr. podatak o sklopljenom ugovoru o radu na puno radno vrijeme od četrdeset sati tjedno). U okviru obračuna plaće ne bi trebao iskazati one podatke koji u razdoblju, odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje, kod radnika zbog ugovorene samostalnosti u određivanju radnog vremena, faktično ne postoje (npr. prekovremeni rad, redoviti rad noću i sl.).