Pravo na godišnji odmor

Pravo radnika na godišnji odmor u kalendarskoj godini u kojoj dolazi do prestanka radnog odnosa, novim je Zakonom o radu drugačije uređeno u odnosu na dosadašnji Zakon, pa će stoga primjena starog, odnosno novog Zakona o radu ovisiti o datumu prestanka radnog odnosa u odnosu na datum primjene novoga Zakona o radu.

Pitanje godišnjeg odmora radnika koji je s poslodavcem potpisao sporazum o prestanku radnog odnosa prije stupanja na snagu novoga Zakona, a kao datum prestanka radnog odnosa je utvrđen datum nakon njegovog stupanja na snagu, ovisi o tome da li je navedenim sporazumom uređeno korištenje godišnjeg odmora.

Ukoliko je ugovoreno, radnik bi ostvarivao pravo na godišnji odmor u skladu s postignutim sporazumom, a ukoliko nije, uzimajući u obzir da mu je radni odnos prestao nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu, primjenjivat će se novi Zakon, pa će u skladu sa člankom 78., ostvarivati pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora koji bi mu pripadao. U slučaju kada je radnik, u skladu s planom korištenja godišnjeg odmora kod poslodavca već iskoristio dio godišnjeg odmora u trajanju kraćem od onoga koji bi mu u okviru njegovog razmjernog dijela pripadao, poslodavac bi mu prije prestanka ugovora o radu trebao omogućiti korištenje onog broja dana koji čini razliku do broja razmjernog dijela godišnjeg odmora koji mu u trenutku prestanka ugovora o radu pripada. Ako je prije prestanka radnog odnosa, poslodavac radniku omogućio korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onoga koji bi mu pripadao, nema pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora. Osim toga, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor, isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

U skladu sa člankom 114. Zakona o radu, ugovor o radu mogu otkazati i poslodavac i radnik. Budući da je otkaz ugovora o radu izjava volje jedne od ugovornih strana za prekidom ugovornog odnosa, isti bi mogao proizvoditi pravne učinke samo ako su izraz stvarne volje ugovorne strane za raskidom ugovora, što podrazumijeva i vlastoručni potpis radnika, ako ugovor o radu otkazuje radnik.