Pravo na materijalna prava radnika koji rade u nepunom radnom vremenu

Odredbom članka 62. Zakona o radu (NN br. 93/14), propisano je da se plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Uređenje ovih materijalnih prava često je predmet uređenja kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu, uglavnom na način da su se ista jedinstveno ugovarala za sve radnike, bez obzira da li je radnik u radnom odnosu u punom ili u nepunom radnom vremenu.

Budući da ovo Ministarstvo nije ovlašteno tumačiti odredbe kolektivnih ugovora, pravilnika ili ugovora o radu, upućujemo da tumačenje o ostvarivanju bilo kojeg, na taj način utvrđenog materijalnog prava, može dati donositelj akta kojim je isto uređeno. Tako bi tumačenje, ukoliko je neko od materijalnih prava predviđeno pravilnikom o radu, trebao dati poslodavac, a ukoliko se radi o kolektivnom ugovoru, tumačenje daje zajedničko tijelo predviđeno tim ugovorom za njegovo tumačenje. U nedostatku zajedničkog tijela, tumačenje kolektivnog ugovora mogu dati suglasno stranke ugovora, odnosno arbitraža, ako je predviđena.