Pravo na plaćeni dopust s osnova darivanja krvi

Zakonom o radu propisano je pravo radnika da po osnovi darivanja krvi ostvari pravo na jedan plaćeni slobodni dan, koji koristi na dan darivanja krvi, ako kolektivnim ugovorom sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća ili ugovorom o radu nije drukčije određeno. Prema tome, ukoliko navedeno pravo nije drukčije određeno na jedan od navedenih načina, radnik ima pravo na jedan slobodan dan za svako darivanje krvi.