Prioritetne tražbine u postupku predstečajne nagodbe

Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, odnosno vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak. Sukladno članku 70. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (nastavno: ZFPPN) od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.

Dužnik u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti (bivši poslodavac) dužan je predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati popis tražbina radnika u Izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika. Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, tzv. prioritetne tražbine, sukladno odredbama ZFPPN, moraju biti obuhvaćene nacrtom predstečajne nagodbe koja se sklapa pred nadležnim trgovačkim sudom. Ukoliko prioritetne tražbine ne budu namirene, radnici imaju pravo tražiti nastavak provedbe ovrhe putem Financijske agencije u ranije započetom postupku ovrhe na novčanim sredstvima.

Odredbe ZFPPN koji uređuje navedeni postupak predstečajne nagodbe ovlašteno je tumačiti Ministarstvo financija, te Vas upućujemo da se u slučaju potrebe daljnjih pojašnjenja istom obratite putem elektroničke pošte: informiranje@mfin.hr. Također, navedeni postupak predstečajne nagodbe, odnosno svu relevantnu dokumentaciju koja se u cijelosti javno objavljuje možete pratiti na internetskoj stranici Financijske agencije:  http://predstecajnenagodbe.fina.hr/pn-public-web/predmet/search.