Rad u dane blagdana

Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11) utvrđeni su dani blagdana u koje se ne radi, s time da je u članku 5. određeno da u te dane radnici imaju pravo na naknadu plaće.

Radnik slijedom odredaba ovoga Zakona ostvaruje pravo na naknadu plaće za dane u koje bi inače trebao raditi i primiti plaću, a ne radi zbog toga što je blagdan ili neradni dan utvrđen Zakonom.

Kada blagdan pada u dan kada bi radnik po rasporedu rada trebao raditi i zaista radi navedenog dana, ima sukladno članku 94. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17) pravo na povećanu plaću za rad blagdanom. Zakon ne utvrđuje visinu povećanja plaće, već se povećanje iste za rad na dane blagdana utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Dakle, ako radnik u dane blagdana ne radi jer nije inače trebao raditi (npr. kod preraspodjele radnog vremena, gdje blagdan pada u slobodan dan), ne ostvaruje prethodno navedeno pravo na naknadu plaće. Međutim, ako je radnik po svom rasporedu trebao raditi i radi na dan blagdana, ostvaruje pravo na povećanu plaću za rad blagdanom.