Što je Hrvatski kvalifikacijski okvir?

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16) donesen je 2013. godine, a Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) 2014. godine.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework) reformski je instrument te je mehanizam za utvrđivanje stvarnih potreba tržišta rada i potporu izradi relevantnih programa obrazovanja i osposobljavanja. Njime se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj, a proces započinje izradom standarda zanimanja, što je u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA). Ovime se olakšava mobilnost građana u smislu učenja na europskom obrazovnom prostoru te mobilnost i konkurentnost hrvatskih radnika na europskom tržištu rada. Povezivanje i usporedba s drugim obrazovnim sustavima u Europi pridonijet će osiguravanju kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja. Također, pridonijet će jačanju konkurentske prednosti hrvatskoga gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanju uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnosti prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.