Ugovoreni iznos plaće

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije ovlašteno davati pravna mišljenja pojedinačnih ugovora, odnosno ugovornih odredbi. Međutim, skrećemo pozornost da Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 15. određuje da ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, kao jedan od bitnih sastojaka mora sadržavati podatke o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Plaća i naknada plaće su, u smislu Zakona o radu, plaća i naknada plaće u bruto iznosu (članak 92. istog Zakona).

Nastavno, članak 82. Zakona o radu uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava.

Zakon o obveznim odnosima u članku 269. propisuje da činidba mora biti moguća, dopuštena i određena, odnosno odrediva.

Slijedom navedenog, iznosimo mišljenje kako smatramo da ne postoje zapreke da se u ugovoru o radu navede novčani iznos neto plaće uz ugovaranje obveze isplate pripadajućeg (odredivog) bruto iznosa, uz specifikaciju iznosa dodataka na plaću te razdoblja isplate primanja.