Uvjeti rada ustupljenog radnika

Zakon o radu kao opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj određuje zaštitu roditelja s djetetom do tri godine života u pogledu nejednakog rasporeda radnog vremena (kada tijekom jednog razdoblja traje duže, a tijekom drugog razdoblja kraće), odnosno prekovremenog rada, na način da radnik takav rad može obavljati samo ako dostavi poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad (osim u slučaju prekovremenog rada uslijed više sile). Predmetna zaštita ne odnosi se međutim, na smjenski niti noćni rad.

Neovisno o navedenom, članak 46. istog Zakona određuje da ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom. Drugi uvjeti rada uključuju radno vrijeme, odmore i dopuste, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštitu trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštitu od nejednakog postupanja u skladu s posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije. Slijedom navedenog, precizirana odredba predstavlja zaštitu od nepovoljnijih uvjeta rada ustupljenih, od tzv. redovitih radnika poslodavca, a uključuje i smjenski rad. Iznimno od gore navedenog, samo se kolektivnim ugovorom sklopljenim između agencije, odnosno udruge agencija i sindikata, mogu ugovoriti nepovoljniji uvjeti rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje obavlja ustupljeni radnik.

Dakle, ukoliko je u vezi smjenskog rada pravna osoba kod koje ćete obavljati rad predvidjela povoljnije odredbe rasporeda radnog vremena za pojedine radnike kojoj skupini  pripadate, tada se ista prava trebaju primjenjivati i na Vas, osim u okolnostima sklopljenog kolektivnog ugovora agencije i sindikata o nepovoljnijim uvjetima rada.

Sukladno obvezi iz članka 50. Zakona o radu korisnik (pravna osoba kod koje ćete obavljati rad) je dužan, pri sklapanju ugovora o ustupanju radnika, agenciju za privremeno zapošljavanje potpuno i istinito, pisano izvijestiti o uvjetima rada radnika zaposlenih kod istog na poslovima koje će obavljati ustupljeni radnik.