Plan savjetodavnih aktivnosti


Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi javne rasprave i savjetovanja putem internet stranice rasprava.mrms.hr.

Plan savjetodavnih aktivnosti za 2016. godinu:

Naziv Metode savjetovanja Razdoblje
Nacrt Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt odluke kojom se utvrđuje lista arbitara Internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt odluke o visini i načinu isplate naknada arbitrima Internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt izmjene Pravilnika o poslovima na kojima se ne može zaposliti maloljetnik Internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt Zakona o uzajamnoj pomoći i suradnji u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu dostave izjave o upućivanju radnika Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt Zakona o odgovornosti za nepodmirene primitke od rada u podizvođenju građevinskih poslova Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva” Internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga zakona o prijenosu mirovinskih prava Internetsko savjetovanje II. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga zakona o plaćama u javnom sektoru Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju Internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacionalni program zaštite na radu Savjetovanje sa članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu III. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim kemikalijama na radu i o biološkim graničnim vrijednostima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga Zakona o osiguranju radničkih potraživanja Internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Prijedlog izmjena i dopuna Plana implementacije Garancije za mlade Internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga ”Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo, faza I.” Internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III Sastanak sa predstavnicima članova LPZ-a, internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Razvoj standarda zanimanja i provedba HKO-a Sastanci sa potencijalnim prijaviteljima, internetsko savjetovanje III. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o podacima i izvještajima iz područja zaštite na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o uporabi osobne zaštitne opreme Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje IV. kvartal 2016.

 

Plan savjetodavnih aktivnosti za 2015. godinu:

Naziv Metode savjetovanja Razdoblje
Nacrt prijedloga Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt  Pravilnika o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sigurnosnim znakovima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o uporabi, pregledu i ispitivanju radne opreme Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, s Konačnim prijedlogom zakona Internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o postupku izbora predstavnika Radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u europsko radničko vijeće Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik i o poslovima na kojima može raditi nakon utvrđivanje zdravstvene sposobnosti Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o djelatnostima koje se smatraju industrijom Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomorca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora vođenja evidencije kolektivnih ugovora Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad Sastanci tripartitnih radnih skupina I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sadržaju obračuna plaće,  naknade plaće ili otpremnine Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt  dvije odluke kojom se utvrđuje lista miritelja i lista arbitara Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt  dvije odluke o visini i načinu isplate naknada miriteljima i arbitrima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje I. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim   graničnim vrijednostima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje II. kvartal 2015.
Prijedlog Strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere 2015.-2020. Internetsko savjetovanje III. kvartal 2015.
Nacrt prijedloga Zakona o registru ljudskih potencijala Internetsko savjetovanje III. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti na radu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o podacima i izvještajima iz područja zaštite na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o uporabi osobne zaštitne opreme Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.
Nacrt Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu Sastanci tripartitnih radnih skupina, internetsko savjetovanje IV. kvartal 2015.

Plan savjetodavnih aktivnosti za 2014. godinu:

Naziv Metode savjetovanja Razdoblje
Pravilnik o integrativnim i zaštitnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Odluka o osnivanju Nacionalnog foruma za cjeloživotno usmjeravanje i razvoj karijere Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Strategija razvoja socijalnog poduzetništva Internetsko savjetovanje I. kvartal 2014.
Izmjene i dopune Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Internetsko savjetovanje II. kvartal 2014.
Popis pojedinačnih zanimanja prema NKZ 10. Internetsko savjetovanje II. kvartal 2014.
Naputak o načinu pečaćenja, kada se upravna mjera inspektora rada izvršava pečaćenjem Internetsko savjetovanje II. kvartal 2014.
Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca službene iskaznice, izgledu službene značke, načinu njihovoga izdavanja i uporabe, te vođenju upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama Internetsko savjetovanje II. kvartal 2014.
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektor rada Internetsko savjetovanje II. kvartal 2014.
Zakon o kategorizaciji poslova prema štetnosti i utjecaju na psihofizičko stanje radnika Internetsko savjetovanje IV. kvartal 2014.
Zakon kojim će se riješiti problematika zbrinjavanja azbesta Internetsko savjetovanje IV. kvartal 2014.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju Internetsko savjetovanje IV. kvartal 2014.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Internetsko savjetovanje IV. kvartal 2014.

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.