Informacija za pružatelje usluga s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj


Izaslanim radnikom smatra radnik kojega poslodavac u okviru prekograničnog pružanja usluga upućuje na rad u drugu državu članicu, koja nije država u kojoj radnik uobičajeno radi.

U slučaju kada poslodavac – pružatelj usluga, koji ostvaruje poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, radnika:

  1. upućuje na rad u drugu državu članicu  za svoj račun i pod svojim vodstvom, na temelju ugovora koji je sklopio s  korisnikom usluge u drugoj državi članici, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
  2. upućuje u drugu državu članicu u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu iste grupe kojoj pripada i poslodavac, pod uvjetom da za vrijeme upućivanja između poslodavca i radnika postoji radni odnos ili
  3. ustupa kao agencija za privremeno zapošljavanje korisniku koji je osnovan ili posluje u drugoj državi članici pod uvjetom da za vrijeme ustupanja postoji radni odnos između agencije za privremeno zapošljavanje i radnika

dužan je takvom radniku, bez obzira na pravo koje se primjenjuje na radni odnos, obvezno osigurati određene uvjete rada na razini prava propisanoj pravnim propisima države članice u koju upućuje radnika na rad, odnosno na razini prava kako su određena kolektivnim ugovorima koji su proglašeni univerzalno primjenjivima u toj državi članici EU.

Uvjeti rada koji se izaslanom radniku jamče na taj način su:

  1. propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora,
  2. najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora,
  3. najniža plaća uključujući povećanu plaću za prekovremeni rad,
  4. zaštita zdravlja i sigurnost na radu,
  5. zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile, odnosno doje i maloljetnih radnika,
  6. zabrana diskriminacije.

Međutim, u slučaju kada  su zajamčeni uvjeti rada povoljnije uređeni propisima države u kojoj poslodavac-pružatelj usluga ostvaruje poslovni nastan i koji se primjenjuju na radni odnos, nego što je to slučaj po pravnim propisima države članice u koju  se radnik upućuje, na izaslanog radnika se primjenjuje za njega povoljnije pravo.

Za slučaj povrede zajamčenih prava, izaslani radnik ima pravo na sudsku zaštitu pred nadležnim sudom u državi članici u koju  je upućen ili u državi u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan.

Informacije o uredima za vezu ustanovljenima u svakoj državi članici mogu se naći na web stranici http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726, dok daljnje informacije o pravnim sustavima država članica treba potražiti na web stranicama tijela nadležnih za rad i socijalnu sigurnost u pojedinoj državi, na web stranici https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_en.htm. Neke države članice zahtijevaju da se prije upućivanja podnesu izjave o upućivanju radnika, s određenim informacijama o pružatelju i primatelju usluge te o radniku.

Za rad u drugoj državi članici izaslani radnik ne treba radnu dozvolu,  no mora zakonito boraviti na njenom teritoriju, odnosno regulirati boravak prema važećim propisima države u koju je upućen na rad.

Izaslani radnik može biti i državljanin treće države (koja nije članica Europskog ekonomskog prostora) te se i njemu jamče navedeni uvjeti rada, no pod uvjetom da je zakonito zaposlen kod poslodavca – pružatelja usluga, odnosno zakonito boravi i radi na teritoriju države u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan, što znači da uglavnom mora imati odgovarajuću dozvolu boravka te radnu dozvolu u državi u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan.

KORISNI DOKUMENTI:

Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.