Pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Odredbe Zakona o doprinosima NE SADRŽE NIKAKVE POSEBNE UVJETE koje je potrebno ispuniti radi ostvarivanja prava na ovu olakšicu, OSIM:

  1. da se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života,
  2. da ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme i
  3. da mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Navedeno znači da za korištenje olakšice ne postoji uvjet da je mlada osoba bila prethodno prijavljena na zavodu za zapošljavanje, niti da li ima ili nema  prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju i slično. Također poslodavac nije dužan izvijestiti niti jednu instituciju prije početka korištenja pravaUkoliko je mlada osoba s poslodavcem imala sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, a nakon 1. siječnja 2015. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme poslodavac MOŽE početi koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu od prvog dana zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Mladom osobom smatra se fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenim na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem. Ove odredbe zakona primjenjuju se i na osiguranike po osnovi radnog odnosa i na osiguranike po osnovi radnog odnosa – izaslane radnike.

Dodatne informacije možete pronaći na stranicama Porezne uprave.