Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta jest jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

 

Upitnik za procjenu razine osviještenosti javnosti o problemu neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj

Nakon provedene medijske kampanje Stop radu na crno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremilo je Upitnik za procjenu razine osviještenosti javnosti o problemu neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj. Možete mu pristupiti na poveznici.

 

Projekt se sastoji od 5 komponenti:

 1. Razvoj sveobuhvatne ciljane strategije koja uključuje poticajni pristup te inspekcijske nadzore
 2. Poboljšanje zakonodavnog okvira za suzbijanje rada na crno i njegovu prevenciju
 3. Suradnja između institucija koje su nadležne za suzbijanje rada na crno
 4. Jačanje svijesti javnosti o negativnim učincima rada na crno
 5. Jačanje administrativnih kapaciteta, metodologije rada i kontrolnih mehanizama Inspektorata rada.

Pojavni oblici neprijavljenog rada („rada na crno“) u Republici Hrvatskoj:

 • obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, bez sklopljenog ugovora o radu i bez prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Poslodavac koji želi na zakonom propisani način zaposliti radnika dužan je s radnikom sklopiti ugovor o radu u pisanom obliku (ili mu prije početka rada izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu) te ga najkasnije prije početka rada prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje, a na obvezno zdravstveno osiguranje u roku od 8 dana od početka rada;
 • rad na temelju različitih neimenovanih obvezno pravnih ugovora u slučajevima kada takav rad s obzirom na naravi vrstu te ovlasti poslodavca ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos (prikrivanje radnog odnosa);
 • neprijavljivanje radnika na odgovarajuće radno vrijeme, npr. radnik je prijavljen na 20 sata tjedno, a radi puno radno vrijeme 40 sati tjedno;
 • nezakonito zapošljavanje državljanina treće zemlje (stranaca), tj. rad istog u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. Bitno je naglasiti da poslodavac može zaposliti državljanina treće zemlje (stranaca) samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada. Ovo se odnosi i na državljane onih država članica europske unije koje na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji primjenjuje nacionalne mjere.
 • neisplatu povećane plaće radnicima i neuplaćivanje propisanih javnih davanja (poreza, prireza, doprinosa i dr.) na povećanu plaću za prekovremeni rad, rad noću, smjenski rad, rad nedjeljom i blagdanom ili drugim danom za koji je zakonom određeno da radnik ima pravo na povećanu plaću,
 • isplaćivanje plaće ili dijela plaće „na ruke“, bez obračuna i uplate propisanih javnih davanja. Dakle, za obavljeni rad poslodavac je dužan radniku isplatiti cijelu plaću na njegov račun te obračunati i uplatiti propisane doprinose te porez na dohodak i prirez porezu.

Prednosti prijavljivanja radnika:

 • radniku se plaćaju doprinosi za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • radnik kojemu su cijeli radni vijek uredno plaćani doprinosi ostvaruje višu mirovinu
 • radnik ostvaruje prava iz radnog odnosa (ugovorenu plaću, pravo na plaćeni godišnji odmor, plaćeni dopust, naknadu plaće za bolovanje, otpremninu i dr.)
 • u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza i izvanrednog otkaza od strane radnika, isti može ostvariti pravo na novčanu naknadu za nezaposlene
 • radnik ima veću sigurnost
 • kreditna sposobnost

Štetnosti neprijavljenog rada:

 • povreda prava na dostojanstven i plaćeni rad
 • radniku se ne uplaćuju doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje što negativno utječe na visinu njegove mirovine
 • neprijavljeni radnik ne ostvaruje prava iz radnog odnosa (godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, dnevni i tjedni odmori itd.)
 • radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • u slučaju otkaza radnik ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu za nezaposlene
 • brojna prava u svakodnevnom životu ovise o činjenici nalazi li se osoba u radnom odnosu ili ne (npr. ostvarivanje prava na kredit)
 • nepoštena tržišna utakmica

U borbi protiv rada na crno najvažniju ulogu ima Inspektorat rada. Inspektorat rada obavlja ciljane inspekcijske nadzore, ali također postupa i na temelju zaprimljenih predstavki/prijava. Suzbijanje neprijavljenog rada jedan je od prioriteta u radu Inspektorata rada.

 

PRIJAVITE RAD NA CRNO

Sve podneske koji se odnose na djelovanje inspektora rada možete dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adrese ili poštom na sljedeće adrese:

ZAGREB
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Središnji ured Područni ured Zagreb
Petračićeva 4 Prilaz Ivana Visine 1-3
10 000 Zagreb 10 000 Zagreb
prijave.sredisnjiured@mrms.hr prijave.puzagreb@mrms.hr
tel. +3851 3696 486 tel. +3851 6504 504 (radni odnosi)
fax. +3851 3696 499 tel. +3851 6504 505 (zaštita na radu)
fax. +3851 6504 523
RIJEKA SPLIT
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada Inspektorat rada
Područni ured Rijeka Područni ured Split
Lošinjska 16 Mike Tripala 6
51 000 Rijeka 21 000 Split
prijave.purijeka@mrms.hr prijave.pusplit@mrms.hr
tel. +38551 356 113 tel. +38521 407 345
fax. +38551 356 342 fax. +38521 407 357
OSIJEK  VARAŽDIN
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada Inspektorat rada
Područni ured Osijek Područni ured Varaždin
Šetalište kardinala Franje Šepera 1d Ankice Opolski 2
31 000 Osijek 42 000 Varaždin
prijave.puosijek@mrms.hr prijave.puvarazdin@mrms.hr
tel. +38531 250 637 tel. +38542 658 373
fax. +38531 250 636 fax. +38542 658 398
PU Zagreb PU Split PU Osijek PU Rijeka PU Varaždin

Bjelovar

Gundulićeva 1/II

Dubrovnik

Vukovarska 16

Požega

Županijska ulica 19

Senj

Frankopanski trg 5

Krapina

Frana Galovića 1 c

(043) 211 025  (020) 351 103  (034) 290 020  (053) 881 130  (049) 315 148

Karlovac

Trg M. Šufflaya 1

Šibenik

Stjepana Radića 30

Slavonski Brod

Petra Krešimira IV, br. 1

Pula

Bože Gumpca 36

Koprivnica

Taraščice 2

(047) 804 509 (022) 331 323 (035) 415 910 (052) 824 125 (048) 221 848

Sisak

I. K. Sakcinskog 24

Zadar

Ivana Mažuranića 28

Virovitica

Trg kralja Tomislava 3

Čakovec

Zrinsko-Frankopanska 9

(044) 525 555 (023) 309 847 (033) 730 005 (040) 391 970

Metković

Stjepana Radića 3

Vukovar

204. Vukovarske brigade 63

(020) 686 665 (032) 422 739

 

Pročitajte više na informativnom letku