Može li umirovljenik uz korištenje mirovine i raditi?

Odredbom članka 99. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine obustavlja.

Istim člankom su propisani i izuzeci:

 • Korisnicima starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji nakon ostvarenja prava na starosnu mirovinu nastave raditi do polovice punog radnog vremena ili se zaposle do polovice punoga radnoga vremena, isplata mirovine se ne obustavlja.
 • Korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do 1. siječnja 2014. godine.
 • Korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnoga gubitka radne sposobnosti ostvarene po Zakonu o mirovinskom osiguranju mogu uz korištenje umanjene mirovine raditi. Zaposlenim korisnicima invalidske mirovine isplaćuje se umanjena mirovina po mirovinskom faktoru 0,5. Korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene do 1. siječnja 2014. godine i korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnoga gubitka radne sposobnosti ostvarene po Zakonu o mirovinskom osiguranju koji nastave raditi na drugom poslu ili naknadno stupe u osiguranje i po toj osnovi navrše najmanje jednu godinu staža osiguranja, može se priznati pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu ako ispune uvjete za te mirovine.
 • Korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnoga gubitka radne sposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću isplaćuje se umanjena mirovina po mirovinskom faktoru 0,6667.
 • Invalidska mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje za vrijeme nezaposlenosti utvrđuje se po mirovinskom faktoru 0,8.
 • Korisnicima mirovine koji na temelju ugovora o sezonskom radu obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi mirovina se ne obustavlja, osim što bi korisnicima kod kojih je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti bio obvezan kontrolni pregled.
 • Korisnicima invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji obavljaju poslove upravitelja zadruge, kada te poslove obavljaju bez plaće i naknade.

Za korisnike mirovine, postoji mogućnost obavljanja određenih poslova i bez stupanja u radni odnos po osnovi ugovora o djelu prema Zakonu o obveznim odnosima. U slučaju rada po ugovoru o djelu korisnik mirovine ne gubi pravo na isplatu svoje mirovine. Predmet ugovora o djelu ne mogu biti poslovi koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, imaju obilježja poslova za koji se zasniva radni odnos, odnosno za koje postoji obveza sklapanja ugovora o radu.

Ugovor o djelu se može sklopiti za izvršenje određenog, jednokratnog posla za ugovorenu naknadu. Izvođač posla ili djela radi za naručitelja posla samostalno i neovisno o naručitelju posla, ne radi pod nadzorom, uputama ili u organizaciji i radnom vremenu kojega određuje naručitelj posla. Nije nužno da izvođač osobno obavi posao i radi u svom raspoloživom vremenu. Izvođač posla odlučuje o mjestu i prostoru u kojemu će obavljati posao. Kod ugovora o djelu bitan je rezultat rada. Ako je naručitelj posla poslodavac, odnosno osoba koja obavlja registriranu djelatnost, ugovor o djelu se ne smije sklopiti za poslove koji su iz osnovne djelatnosti poslodavca. Za razliku od ugovora o djelu, ugovor o radu sklapa se za obavljanje poslova koji pretpostavljaju u pravilu kontinuirani rad iz djelatnosti poslodavca, u organizaciji poslodavca i radnom vremenu koje odredi poslodavac, s njegovom opremom i sredstvima za rad, a rad se obavlja osobno. Poslodavac je odgovoran trećima za rezultat rada, a ne radnik.

Prema odredbama Zakona o doprinosima, poslodavci, odnosno isplatitelji primitka po ugovoru o djelu su, od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2016. godine bili oslobođeni od plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u slučaju sklapanja ugovora o djelu s korisnikom mirovine. Isplatitelj primitka, kojeg ostvari korisnik mirovine je u navedenom razdoblju s osnova obavljenoga posla po ugovoru o djelu plaćao samo porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, uvedena je obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje od 10% na primitke koje ostvare umirovljenici koji rade na ugovor o djelu, kao npr. članovi skupština i nadzornih odbora, akviziteri, prevoditelji, konzultanti i sl. (koji ostvaruju tzv. drugi dohodak). Također je istim zakonom uvedena obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje i umirovljenicima koji obavljaju domaću radinosti ili dopunsko zanimanja sukladno odredbama Zakona o obrtu.

Ako ostali korisnici mirovine stupe u radni odnos ili počnu obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, obustavlja im se isplata mirovine dok traje radni odnos ili obavljanje djelatnosti. Isplata mirovine se ponovno uspostavlja s danom prestanka zaposlenja, ili obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka osiguranja.

Korisnik prava na starosnu mirovinu, može ostvariti pravo na ponovni izračun mirovine nakon prestanka zaposlenja ili obavljanja djelatnosti po osnovi koje je bio obvezno osiguran ako je navršio najmanje godinu dana staža osiguranja, nakon priznanja prava na mirovinu.

Korisnici mirovine koji obavljaju poslove temeljem ugovora o djelu ili obavljaju domaću radinost ili dopunsko zanimanja, ne mogu ostvariti pravo na izračun nove mirovine po prestanku obavljaju poslova temeljem ugovora o djelu ili prestanku obavljanja domaće radinosti ili dopunskog zanimanja.

Dodatak na mirovinu

Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju značajno je poboljšan materijalni položaj korisnika mirovina koji su mirovinu ostvarili isključivo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju od 1. siječnja 1999. godine i koji će mirovinu ostvarivati primjenom toga Zakona, na način da se tim korisnicima određuje dodatak na mirovinu u visini od 4% – 27%, ovisno o godini ostvarivanja prava na mirovinu. Pravo na dodatak na mirovinu prema ovome Zakonu pripada od 1. listopada 2007. godine, odnosno od dana ostvarivanja prava na mirovinu, kada je to pravo ostvareno nakon toga datuma. Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 114/2011) i Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 114/2011), dodatak je od 1. siječnja 2012. godine integriran u svotu mirovine i postao je njen sastavni dio, kako bi korisnici toga primanja imali veću sigurnost u pogledu njegova određivanja i primanja u budućnosti.

Do koje godine dijete može koristiti pravo na obiteljsku mirovinu?

Dijete stječe pravo na obiteljsku mirovinu:

 1. ako je u trenutku smrti roditelja mlađe od 15 godina ili mlađe od 18 godina, ako je prijavljeno službi za zapošljavanje radi zaposlenja,
 2. ako je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, do dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, tada ima pravo na obiteljsku mirovinu za sve vrijeme dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti,
 3. ako je potpuni gubitak radne sposobnosti nastupio nakon dobi do koje se djeci osigurava pravo na obiteljsku mirovinu, a prije smrti osiguranika ili korisnika prava ima pravo na obiteljsku mirovinu ako ga je umrli uzdržavao do svoje smrti,
 4. ako je u trenutku smrti osiguranik na redovitom školovanju ili započne takvo školovanje nakon smrti osiguranika.

To pravo pripada djeci do kraja redovitog školovanja, ali najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu i za vrijeme bolesti do navršene 26. godine života kao i nakon tih godina, ali najviše onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života.

Dijete kod kojeg, tijekom trajanja prava na obiteljsku mirovinu, nastupi potpuni gubitak radne sposobnosti, zadržava to pravo dok postoji potpuni gubitak radne sposobnosti.

 

Koji su opći uvjeti za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu?

Članovi obitelji umrlog osiguranika iz članka 22. Zakona o mirovinskom osiguranju (udovica/udovac, djeca, roditelji itd.) imaju pravo na obiteljsku mirovinu:

 1. ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina staža osiguranja ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili
 2. ako je osiguranik ispunjavao uvjete o dužini mirovinskog staža za stjecanje prava na invalidsku mirovinu ili
 3. ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine ili
 4. ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Ako je smrt osiguranika ili osigurane osobe nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na dužinu mirovinskog staža osiguranja osiguranika.

Stranica 1 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.