Jubilarna nagrada

Jubilarna nagrada je materijalno pravo koje nije propisano Zakonom o radu, već se ista može regulirati pravilnicima o radu i kolektivnim ugovorima. Ovo ministarstvo nije ovlašteno tumačiti kako pravilnike o radu poslodavaca, tako ni kolektivne ugovore.

Stoga ističemo, ukoliko je navedeno pravo regulirano pravilnikom o radu, za njegovo tumačenje nadležan je sam donosioc akta, no ako se radi o kolektivnom ugovoru, tumačenje tog prava daje zajedničko tijelo predviđeno tim ugovorom za njegovo tumačenje.

Radni staž

Zakon o radu kao opći propis o radnim odnosima ne definira pojam tzv. radnog staža, odnosno postojanje i opseg niti jednog prava iz radnog odnosa ne uvjetuje određenom dužinom ukupnog radnog staža, već za ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa utvrđuje kao uvjet samo određeno trajanje radnog odnosa, trajanje ugovora o radu ili neprekidni rad za poslodavca kod kojeg je radnik u radnom odnosu i slično.

Tumačenje pojma što je ukupni radni staž treba dati donositelj akta kojim je taj staž određen kao kriterij za opseg ostvarivanje nekog prava. Tako bi tumačenje toga pojma predviđenog pravilnikom o radu trebao dati poslodavac. Ako se radi o kolektivnom ugovoru, tumačenje tog prava (dakle i radnog staža, ako je sadržan ugovorom) daje zajedničko tijelo predviđeno tim ugovorom za njegovo tumačenje.        Budući propisima o radnim odnosima nije propisano niti jedno pravo uvjetovano trajanjem radnog odnosa, poslodavac je dužan radniku priznati samo ono pravo na koje ga izričito obvezuje ugovor o radu, pravilnik o radu ili kolektivni ugovor.

S druge strane, mirovinski staž podrazumijeva staž na temelju kojeg se ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja

U staž osiguranja prema propisima Zakona o mirovinskom osiguranju računa se razdoblje koje je osiguranik proveo nakon navršene 15. godine života u obveznome mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju.

Nalog radnika poslodavcu vezano za isplatu dijela plaće u korist treće osobe

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaprimilo je Vaš dopunski upit vezan za mogućnost davanja naloga od strane radnika poslodavcu koji se odnosi na način isplate plaće, i to, kako navodite, u dijelu „uskrate“ dijela plaće radniku.

Uvodno Vas obavještavamo kako u potpunosti ostajemo kod ranije danih mišljenja o primjeni odredbe članka 96. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) koja uređuje mogućnost prijeboja potraživanja koje poslodavac ima prema radniku, te se u odnosu na ovaj dopunski upit očitujemo se kako slijedi.

Slijedom ranijih mišljenja ovoga ministarstva, obavještavamo Vas kako ne postoji mogućnost unaprijed davanja suglasnosti poslodavcu za uskratu dijela plaće na ime potraživanja koje još nije dospjelo. Međutim, moguće je da radnik za neko buduće razdoblje da nalog računovodstvu poslodavca da mu dio plaće isplaćuje u korist nekog trgovačkog društva. Navedeno se odnosi i na situaciju koju navodite, a u bitnome radi se o uslugama korištenja sportskih programa za koje je radnik prethodno potpisao pristupnicu kojom prihvaća opće uvjete korištenja tih usluga te traži aktivaciju tih usluga za određeno vremensko razdoblje odnosno do opoziva.

Dakle, prilikom definiranja obveza radnika i poslodavca u odnosu na korištenje spomenutih usluga, u opisanom slučaju nije moguće korištenje instituta ustege plaće kako ga definira Zakon o radu, već je umjesto navedenoga potrebno da radnik svome poslodavcu da (trajni) nalog za isplatu dijela plaće u točno naznačenom mjesečnom iznosu u korist točno naznačenog trgovačkog društva, te da takav nalog za isplatu vrijedi do opoziva, do promjene iznosa koji se uplaćuje tom trgovačkom društvu i sl. Uređenje ugovora o nalogu, uključujući i obveze nalogoprimca (ovdje: poslodavca), materija je koju propisuje Zakon o obveznim odnosima.

Uskrata isplate dijela plaće

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava zaprimilo je Vaš dopunski upit vezan za mogućnost uskrate dijela plaće radniku, te Vas uvodno obavještavamo kako u potpunosti ostajemo kod ranije danog mišljenja o primjeni odredbe članka 96. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) koja uređuje mogućnost prijeboja potraživanja koje poslodavac ima prema radniku.

Naime, bez suglasnosti radnika poslodavac ne smije svoje potraživanje od njega naplatiti uskratom plaće ili nekog njezinog dijela, odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće, pri čemu radnik svoju suglasnost ne može dati prije nastanka potraživanja.

Nastavno, ističemo da se sukladno članku 97. Zakona o radu plaća ili naknada plaće radnika može prisilno ustegnuti u skladu s posebnim zakonom, u vezi čega upućujemo na odredbe Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) o mogućnosti provedbe ovrhe na plaći radnika te zapljeni plaće temeljem suglasnosti dužnika. Stručni nositelj pripreme Ovršnog zakona je Ministarstvo pravosuđa.

Dakle, obzirom da se ranije spomenuta odredba članka 96. Zakona o radu odnosi isključivo na prijeboj potraživanja poslodavca prema radniku, a da ovim Zakonom nisu regulirani slučajevi potraživanja treće osobe prema poslodavcu temeljem drugih obvezno pravnih ugovornih odnosa, proizlazi da ni Zakon o radu, kao niti Zakon o državnim službenicima, ne sadrži odredbe koje bi uređivale načine naplate potraživanja proizašlih iz možebitnih ugovora o poslovnoj suradnji koje sklapa poslodavac radnika s trećima.

Stoga, u smislu Zakona o radu, nema zapreke da poslodavac kao ugovorna strana nekog obvezno pravnog odnosa stupa u poslovne odnose s pružateljem određenih usluga koje bi koristili njegovi radnici, s time da u slučaju sufinanciranja takvih usluga od strane radnika, mora pravno regulirati odnosno podrobno urediti uvjete i načine ugovaranja i korištenja takvih usluga, mogućnosti odustanka, plaćanja istih i slično.

Napominjemo da materiju ugovornih odnosa uređuje Zakon o obveznim odnosima, a za tumačenje kojeg pravnog izvora je nadležno Ministarstvo pravosuđa (Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, tel.:01 3714 000, e-pošta.: pitanja@pravosudje.hr).

Stranica 2 od 11612345...102030...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.