Koja su tijela nadležna za priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija?

Ako osoba želi obavljati reguliranu profesiju na području Republike Hrvatske (prema važećem Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj) te posjeduje inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje te profesije, primjerice, ima odobrenje za samostalan rad inozemne strukovne organizacije, ta osoba sve svoje kvalifikacije priznaje pri nadležnom tijelu za priznavanje stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj (pri nadležnoj komori ili ministarstvu), odnosno, nije dužna posebno se obratiti nadležnoj agenciji za svoje obrazovne kvalifikacije.

No, ukoliko osoba posjeduje isključivo obrazovnu kvalifikaciju stečenu u inozemstvu (svjedodžbu ili diplomu), ona će te kvalifikacije potrebne za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada i dalje priznavati u nadležnoj obrazovnoj agenciji (ovisno je li riječ o srednjoškolskoj strukovnoj kvalifikaciji ili visokoškolskoj kvalifikaciji).

Više informacija o postupku priznavanja inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija možete dobiti na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Više informacija o postupku stručnog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije možete dobiti na mrežnoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Koja je uloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u sustavu reguliranih profesija?

Ministarstvo nadležno za rad obavlja poslove nacionalnog koordinatora u provedbi svih obveza koje proizlaze iz Zakona i Direktive. Kao koordinatori, izravno surađujemo s nadležnim ministarstvima i strukovnim komorama, ali i sa strankama te zainteresiranim stručnjacima koji žele ostvariti pravo na rad u drugoj državi članici Europske unije. U svrhu koordinacije cjelokupnog sustava reguliranih profesija, osnovano je Povjerenstvo za regulirane profesije sastavljeno od predstavnika svih nadležnih tijela državne uprave. Unutar tog Povjerenstva djeluje Podgrupa koja izravno prati provedbu obveza te zajednički rješava konkretne zahtjeve i upite građana te nadležnih tijela u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Koje su stručne podloge u području reguliranih profesija?

Popis reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. svibnja 2013. godine, a objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Tijekom 2017. godine planirano je donošenje novog popisa u cilju usklađivanja s potrebama na tržištu rada.

Svaka država članica Europske unije samostalno odlučuje koje će profesije regulirati te sastavlja i nadopunjava svoj popis reguliranih profesija. EU baza reguliranih profesija sadrži popise reguliranih profesija svih država članica Europske unije, a dostupna je javnosti za pretraživanje na mrežnim stranicama Europske komisije. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, koordinator u procesu, unosi, mijenja i dopunjava podatke koji se odnose na regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

U okviru Agencije za znanost i visoko obrazovanje osnovan je Nacionalni ENIC/NARIC ured koji je svojevrsni informativni centar za građane. ENIC/NARIC ured ima ulogu centra za pomoć koji je dužan građanima pružati informacije o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te pružati pomoć zainteresiranim osobama da ostvare svoja prava koja proizlaze iz Zakona.

Na temelju Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj, Nacionalni ENIC/NARIC ured uspostavio je nacionalnu Bazu podataka o reguliranim profesijama u Republici Hrvatskoj.

Pravilnik o izdavanju EU potvrde („Narodne novine“, broj 123/15) podzakonski je akt koji propisuje postupak izdavanja EU potvrde. EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice („Narodne novine“, broj 123/15) podzakonski je akt koji propisuje postupak izdavanja Europske profesionalne kartice (u daljnjem tekstu: EPC kartica).

EPC kartica elektronički je postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija koji se koristi od 18. siječnja 2016. godine u 5 odabranih profesija: medicinskih sestara / medicinskih tehničara za opću i zdravstvenu njegu, farmaceuta, fizioterapeuta, gorskih vodiča i agenata posredovanja u prometu nekretnina. EPC nije fizička kartica, nego se podaci o nositelju stručne kvalifikacije razmjenjuju putem IMI sustava (Internal Market Information System). Više informacija o EPC kartici možete dobiti na mrežnoj stranici Vaša Europa.

Akcijski plan u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske 13. srpnja 2016. godine (Prilog 9 – Akcijski plan).

Akcijski plan rezultat je suradnje svih relevantnih dionika, od nadležnih ministarstava do strukovnih organizacija, kako bi se osiguralo da su predviđene mjere i aktivnosti provedive i prihvatljive na izvršnoj razini. Mjere i aktivnosti predviđene Akcijskim planom podloga su u daljnjem radu svih nadležnih tijela, a usmjerene su u korist pružatelja usluga, odnosno omogućavaju olakšan pristup profesiji nositeljima stručnih kvalifikacija i veće zapošljavanje.

Provedba predloženih mjera ovisi o nadležnim tijelima, odnosno nositeljima mjera, a ministarstvo nadležno za rad kontinuirano će pratiti provedbu predloženih mjera u cilju osiguranja kvalitetnijeg procesa priznavanja i obavljanja reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj

Stranica 2 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.