Dokumentirane informacije o sudjelovanju radnika odnosno njihovih predstavnika u procjenjivanju rizika

Pod pojmom „dokumentirane informacije“, koji se odnosi na dokaze o uključenosti (sudjelovanju) radnika odnosno njihovih predstavnika u postupku procjenjivanja rizika, podrazumijeva se bilo kakva dokumentaciju u pisanom (papirnatom) ili elektroničkom obliku koja potvrđuje njihovu uključenost, npr. prijedlozi radnika i njihovih predstavnika koje su dali tijekom izrade procjene, očitovanja na procjenu rizika i dr., u vidu zapisa, izjava, anketa, dopisa, elektroničke pošte i sl.

Pročitaj dalje...»

Obavješćivanje nadležnog inspekcijskog tijela o događajima ozljeda na mjestu rada

Odredbom članka 65. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; u daljnjem tekstu: Zakon) propisani su događaji ozljeda na mjestu rada za koje poslodavac ima obvezu obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor, dok se odredbama stavka 4. istoga članka, koji se poziva na obveze poslodavca iz stavka 3. toga članka, utvrđuje trenutak „odmah po nastanku ozljede“, odnosno trenutak u kojem je najkasnije poslodavac dužan dostaviti obavijest inspekcijskom tijelu. Pri tome se imala u vidu svrha dojave i obavljanja inspekcijskog nadzora na mjestu događaja ozljede u smislu utvrđivanja svih relevantnih činjenica i mogućih propusta u provedbi zaštite na radu vezanih uz taj događaj.

Pročitaj dalje...»

Izrada te sadržaj Plana evakuacije i spašavanja

Prema odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14), poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. Ispunjavanje navedenih obveza koje uključuju i izradu plana evakuacije i spašavanja i mjere spašavanja radnika, poslodavci osiguravaju putem ispunjavanja zahtjeva propisanih posebnim propisima kao što su Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj 116/11), Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15), Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara („Narodne novine“, broj 141/11), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, broj 61/94).

Pročitaj dalje...»

Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu

Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu propisano je odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14) i odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/14, 43/15, 72/15, 140/15).

Uvažavajući odredbe članka 20. Zakona o zaštiti na radu, stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ne mora obavljati poslove zaštite na radu u punom radnom vremenu te ne mora obavljati isključivo poslove zaštite na radu, već poslodavac može uz druge poslove koje radnik – stručnjak obavlja, s njim ugovoriti i obavljanje poslova zaštite na radu. Stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ne mora također obavljati sve poslove zaštite na radu (poslovi propisani odredbama članka 21. Zakona o zaštiti na radu), već poslodavac koji ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može dodatno ugovarati obavljanje poslova zaštite na radu i s ovlaštenim osobama za zaštitu na radu, npr. izradu procjene rizika. Poslodavac sam odlučuje koje će poslove zaštite na radu obavljati njegov stručnjak zaštite na radu, a koje će eventualno dodatno ugovarati s ovlaštenom osobom.

Pročitaj dalje...»
Stranica 1 od 3123
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.