Izdvojeno mjesto rada – rad kod kuće

Rad kod kuće, što može uključivati kuću, stan ili neki drugi prostor za boravak smatra se izdvojenim mjestom rada, a moguća je npr. situacija da ugovorene poslove radnik obavlja u prostoru koji je sam radnik unajmio, u kojem slučaju se radi o obavljanju poslova u prostoru koji nije prostor poslodavca, tj. radi se također o izdvojenom mjestu rada. Napominjemo da se prema odredbi članka 36. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) na izdvojenom mjestu rada ne mogu obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada. Za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca sklapa se ugovor o radu u skladu s odredbom članka 17. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) te stranke takvog ugovora o radu trebaju osobito voditi računa o ugovorenom mjestu rada koje predstavlja obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, a prema odredbi članka 17. stavka 5. Zakona o radu poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera.

Uvažavajući navedeno, izdvojeno mjesto rada je također mjesto rada i poslodavac je na istom obvezan primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju njega, bez obzira na učestalost i trajanje rada na tom mjestu rada. Napominjemo da je obavljanje poslova kod kuće pitanje dogovora između poslodavca i radnika te radnik koji rad želi obavljati kod kuće mora omogućiti poslodavcu ispunjavanje obveza zaštite na radu i pristup izdvojenom mjestu rada.

Poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika za sve poslove koje radnici obavljaju uključujući i poslove na izdvojenom mjestu rada (rad kod kuće) te će na temelju procjene rizika poslodavac osposobiti radnika za rad na siguran način. Poslodavac bi svakako trebao osigurati obavještavanje, razmjenu informacija i suradnju između radnika, ovlaštenika i stručnjaka zaštite na radu te dati radniku upute o postupanju u slučaju promjena na mjestu rada odnosno neželjenih događaja koji mogu utjecati na provođenje zaštite na radu, na koji način će u najvećoj mogućoj mjeri biti osigurano ispunjenje propisanih obveza zaštite na radu.

 

 

 

Obveze poslodavca prema učenicima na praksi

Učenici na praksi spadaju u osobe na radu te se prema odredbi članka 3. stavka 1. podstavka 11. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; u nastavku: Zakon), obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju njega u odnosu na radnika odnose i na osobe na radu. Odredbom članka 38. stavka 2. Zakona propisano je da maloljetnik ne smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada, osim maloljetnika koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove i koji ispunjava ostale propisane uvjete.

Vezano za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja tijekom stručnog srednjoškolskog obrazovanja, osim propisa zaštite na radu primjenjuju se propisi koji nisu u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, kao što su Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, br. 30/09 i 25/18), Zakon o obrtu (Narodne novine, br. 143/13), Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (Narodne novine, br. 37/15) i Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, br. 140/09), na temelju kojih se također provode liječnički pregledi učenika i upoznavanje učenika s pravilima i mjerama zaštite na radu.

Navedeni propisi nisu u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, tj. ovo Ministarstvo nije nadležno za njihovo tumačenje. Zakon o strukovnom obrazovanju i Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama u nadležnosti su Ministarstva znanosti i obrazovanja, a Zakon o obrtu i Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u nadležnosti su Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

 

Alkohol i druga sredstva ovisnosti – postupak provjere

Sukladno odredbi članka 58. stavak 5. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) poslodavac je obvezan pisano utvrditi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Postupak provjere provodi se uz pristanak radnika te se mora utvrditi način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanja rezultata kao i postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri. Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom.

Navedeni postupak provjere poslodavac uređuje Pravilnikom ili drugim aktom (u pisanom obliku), a budući da način osposobljavanja nije propisan, poslodavac sam određuje na koji će način biti osposobljene osobe koje će vršiti provjeru te način bilježenja i potvrđivanja rezultata kao i postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri. Na tržištu se nude određeni programi osposobljavanja radnika koji će vršiti provjere je li radnik pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti, ali s obzirom da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije propisalo postupak osposobljavanja niti je nadležno za izdavanje ovlaštenja ili akreditaciju predmetnih programa, na poslodavcu je da sam odabere program osposobljavanja koji će odgovarati njegovim potrebama, tj. kojim će osigurati da osobe koje je odredio za provjeru znaju provesti utvrđeni postupak provjere. Poslodavac provjeru je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti može ugovoriti s drugom pravnom osobom ili ustanovom koja za to ima osposobljene osobe.

Odredbom članka 64. stavka 1. Zakona, propisano je kako radi utvrđivanja odnosno provjere zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može prije i tijekom radnog odnosa o svom trošku uputiti radnika na zdravstveni pregled. Ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti daje specijalist medicine rada, koji će na temelju podataka iz procjene rizika i drugih podataka (ugovor o radu, medicinska dokumentacija, provedene provjere je li radnik pod utjecajem alkohola i sl.) izvršiti ocjenu zdravstvene sposobnosti radnika.

Napominjemo da su pitanja upućivanja radnika na ocjenu radne sposobnosti uređena Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br.  80/13 i 137/13) koji je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Internet poveznica: https://www.hzzo.hr/ ).

Vezano za provedbu mjera testiranja na droge i druga sredstva ovisnosti koja se odnose na područje medicine rada, informacije daje nadležno Ministarstvo zdravstva (pitajtenas@miz.hr) i Služba za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (medicina.rada@hzjz.hr).

Smjernice za testiranje na droge na radnom mjestu (European Workplace Drug testing Society) dostupne su na Internet poveznici: http://www.ewdts.org/ewdts-guidelines.HTML.

Također za pomoć i upute pri izradi postupovnika, upućujemo na prezentaciju kojoj je moguće pristupiti na Internet poveznici: https://drogeiovisnos.ti.gov.hr/UserDocsImages/uredarhiva/2013/12/Postupovnik_za_testiranje.pdf.

 

 

 

 

Prijava gradilišta i plan izvođenja radova

Prema odredbi članka 74. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14,  118/14, 94/18 i 96/18), poslodavac koji sam obavlja građevinske radove obvezan je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dostaviti prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom, a gradilište na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača je prema odredbi članka 75. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu obvezan prijaviti investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izvode građevinski radovi najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom.

Pročitaj dalje...»
Stranica 1 od 512345
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.