Izrada te sadržaj Plana evakuacije i spašavanja

Prema odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14), poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. Ispunjavanje navedenih obveza koje uključuju i izradu plana evakuacije i spašavanja i mjere spašavanja radnika, poslodavci osiguravaju putem ispunjavanja zahtjeva propisanih posebnim propisima kao što su Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj 116/11), Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15), Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara („Narodne novine“, broj 141/11), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, broj 61/94).

Pročitaj dalje...»

Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu

Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu propisano je odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14) i odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/14, 43/15, 72/15, 140/15).

Uvažavajući odredbe članka 20. Zakona o zaštiti na radu, stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ne mora obavljati poslove zaštite na radu u punom radnom vremenu te ne mora obavljati isključivo poslove zaštite na radu, već poslodavac može uz druge poslove koje radnik – stručnjak obavlja, s njim ugovoriti i obavljanje poslova zaštite na radu. Stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ne mora također obavljati sve poslove zaštite na radu (poslovi propisani odredbama članka 21. Zakona o zaštiti na radu), već poslodavac koji ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može dodatno ugovarati obavljanje poslova zaštite na radu i s ovlaštenim osobama za zaštitu na radu, npr. izradu procjene rizika. Poslodavac sam odlučuje koje će poslove zaštite na radu obavljati njegov stručnjak zaštite na radu, a koje će eventualno dodatno ugovarati s ovlaštenom osobom.

Pročitaj dalje...»

Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika i druga pitanja provedbe zaštite na radu

„Uzimajući u obzir odredbu članka 3. stavka 1. točke 10. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je definiran pojam „osobe na radu“ , koja je, pored ostalih osoba, i osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom, te imajući u vidu odredbu članka 4. stavka 4. Zakona po kojoj se obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu ako Zakonom nije drukčije propisano, može se zaključiti sljedeće:

Radnik kojeg Agencija za privremeno zapošljavanje (dalje u tekstu: Agencija) ustupa korisniku, tj. drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova na temelju ugovora o ustupanju radnika sukladno članku 45. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) i s kojim Agencija ima sklopljen ugovor radu za privremeno obavljanje poslova sastavljen prema članku 46. Zakona o radu, predstavlja osobu na radu u skladu s posebnim propisom (Zakonom o radu) na koju se primjenjuju sve odredbe Zakona vezane za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (članci 27., 28. i 30. Zakona).

Pročitaj dalje...»

Polaganje stručnih ispita iz zaštite na radu – za stručnjake zaštite na radu te za koordinatore I i II“

Način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu propisani su Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine 112/2014) te se stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu polaže prema programu iz priloga 2. navedenog Pravilnika. Prilikom polaganja stručnog ispita potrebno je poznavati odredbe propisa zaštite na radu. Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu, a posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus). Radni staž nije uvjet za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita prijavljuje se na način da popunjeni obrazac (OBRAZAC SIS-1), koji je u prilogu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, zajedno s prilozima putem pošte ili osobno dostavite Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Nakon prijave ispita, dostavljaju Vam se podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dostavite dokaz o uplati troškova ispita, navedeno Ministarstvo obavještava Vas o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 560,00 kuna a cijena općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 840,00 kuna.

Popis propisa za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu (opći i posebni dio) dostupan je na:

http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2016/03/opci-dio-ispita.pdf

http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2016/03/posebni-dio-ispita.pdf

Pročitaj dalje...»
Stranica 1 od 3123
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.