Pojedine isprave zaštite na radu i procjena rizika u slučaju promjene naziva društva odnosno izdvajanja društva

Prema odredbi članka 137. stavka 1. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja te prema odredbi članka 137. stavka 3. Zakona o radu, poslodavac na kojeg se prenose ugovori o radu na način propisan stavkom 1. navedenog članka preuzima s danom prenošenja u neizmijenjenom obliku i opsegu sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

Pročitaj dalje...»

Dokumentirane informacije o sudjelovanju radnika odnosno njihovih predstavnika u procjenjivanju rizika

Pod pojmom „dokumentirane informacije“, koji se odnosi na dokaze o uključenosti (sudjelovanju) radnika odnosno njihovih predstavnika u postupku procjenjivanja rizika, podrazumijeva se bilo kakva dokumentaciju u pisanom (papirnatom) ili elektroničkom obliku koja potvrđuje njihovu uključenost, npr. prijedlozi radnika i njihovih predstavnika koje su dali tijekom izrade procjene, očitovanja na procjenu rizika i dr., u vidu zapisa, izjava, anketa, dopisa, elektroničke pošte i sl.

Pročitaj dalje...»

Obavješćivanje nadležnog inspekcijskog tijela o događajima ozljeda na mjestu rada

Odredbom članka 65. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18; u daljnjem tekstu: Zakon) propisani su događaji ozljeda na mjestu rada za koje poslodavac ima obvezu obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor, dok se odredbama stavka 4. istoga članka, koji se poziva na obveze poslodavca iz stavka 3. toga članka, utvrđuje trenutak „odmah po nastanku ozljede“, odnosno trenutak u kojem je najkasnije poslodavac dužan dostaviti obavijest inspekcijskom tijelu. Pri tome se imala u vidu svrha dojave i obavljanja inspekcijskog nadzora na mjestu događaja ozljede u smislu utvrđivanja svih relevantnih činjenica i mogućih propusta u provedbi zaštite na radu vezanih uz taj događaj.

Pročitaj dalje...»

Izrada te sadržaj Plana evakuacije i spašavanja

Prema odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14), poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. Ispunjavanje navedenih obveza koje uključuju i izradu plana evakuacije i spašavanja i mjere spašavanja radnika, poslodavci osiguravaju putem ispunjavanja zahtjeva propisanih posebnim propisima kao što su Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj 116/11), Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12), Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15), Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara („Narodne novine“, broj 141/11), Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“, broj 61/94).

Pročitaj dalje...»
Stranica 2 od 512345
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.