Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu

Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu propisano je odredbama članka 20. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14) i odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/14, 43/15, 72/15, 140/15).

Uvažavajući odredbe članka 20. Zakona o zaštiti na radu, stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ne mora obavljati poslove zaštite na radu u punom radnom vremenu te ne mora obavljati isključivo poslove zaštite na radu, već poslodavac može uz druge poslove koje radnik – stručnjak obavlja, s njim ugovoriti i obavljanje poslova zaštite na radu. Stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ne mora također obavljati sve poslove zaštite na radu (poslovi propisani odredbama članka 21. Zakona o zaštiti na radu), već poslodavac koji ima zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može dodatno ugovarati obavljanje poslova zaštite na radu i s ovlaštenim osobama za zaštitu na radu, npr. izradu procjene rizika. Poslodavac sam odlučuje koje će poslove zaštite na radu obavljati njegov stručnjak zaštite na radu, a koje će eventualno dodatno ugovarati s ovlaštenom osobom.

Pročitaj dalje...»

Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika i druga pitanja provedbe zaštite na radu

„Uzimajući u obzir odredbu članka 3. stavka 1. točke 10. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je definiran pojam „osobe na radu“ , koja je, pored ostalih osoba, i osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom, te imajući u vidu odredbu članka 4. stavka 4. Zakona po kojoj se obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu ako Zakonom nije drukčije propisano, može se zaključiti sljedeće:

Radnik kojeg Agencija za privremeno zapošljavanje (dalje u tekstu: Agencija) ustupa korisniku, tj. drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova na temelju ugovora o ustupanju radnika sukladno članku 45. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14) i s kojim Agencija ima sklopljen ugovor radu za privremeno obavljanje poslova sastavljen prema članku 46. Zakona o radu, predstavlja osobu na radu u skladu s posebnim propisom (Zakonom o radu) na koju se primjenjuju sve odredbe Zakona vezane za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (članci 27., 28. i 30. Zakona).

Pročitaj dalje...»

Polaganje stručnih ispita iz zaštite na radu – za stručnjake zaštite na radu te za koordinatore I i II“

Način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu propisani su Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine 112/2014) te se stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu polaže prema programu iz priloga 2. navedenog Pravilnika. Prilikom polaganja stručnog ispita potrebno je poznavati odredbe propisa zaštite na radu. Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu, a posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus). Radni staž nije uvjet za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita prijavljuje se na način da popunjeni obrazac (OBRAZAC SIS-1), koji je u prilogu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, zajedno s prilozima putem pošte ili osobno dostavite Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Nakon prijave ispita, dostavljaju Vam se podaci o računu na koji se vrši uplata troškova ispita kao i iznos troškova, a nakon što Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava dostavite dokaz o uplati troškova ispita, navedeno Ministarstvo obavještava Vas o terminu polaganja ispita sukladno rokovima propisanim Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Cijena općeg ili posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 560,00 kuna a cijena općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu je 840,00 kuna.

Popis propisa za polaganje stručnog ispita iz zaštite na radu (opći i posebni dio) dostupan je na:

http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2016/03/opci-dio-ispita.pdf

http://www.mrms.hr/wp-content/uploads/2016/03/posebni-dio-ispita.pdf

Pročitaj dalje...»

Rad stranaca

Rad stranaca (osoba koje nisu hrvatski državljani), uvjeti rada i prava upućenih radnika u Republici Hrvatskoj, određuju se u skladu s odredbom članak 54. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine 71/2014 i 118/2015), kojom je propisano je da strani radnici moraju, uz uvjete propisane posebnim propisima, ispunjavati i uvjete propisane odredbama navedenog Zakona i propisa donesenih na temelju njega. Važno je također napomenuti da se prema odredbama članka 86. stavka 6. i 12. Zakona o strancima („Narodne novine“, broj 130/2011, 74/2013 i 69/2017), uvjeti rada za strane radnike jamče na razini prava utvrđenih pravnim propisima Republike Hrvatske, odnosno kolektivnim ugovorima čija je primjena na temelju posebnog propisa proširena na sve poslodavce i radnike na određenom području, grani ili djelatnosti, a ako su zajamčeni uvjeti rada povoljnije uređeni propisima Republike Hrvatske u odnosu na propise države u kojoj poslodavac ostvaruje poslovni nastan i koji se primjenjuju na radni odnos, primjenjuje se za radnika povoljnije pravo.

Navedena prava jamče se radnicima – upućenim radnicima koje je strani poslodavac – fizička ili pravna osoba koja ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici EGP-a (Europski gospodarski prostor), u okviru prekograničnog pružanja usluga, uputila na ograničeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku, koja nije država u kojoj radnici uobičajeno rade.

Poslodavac osnovan u državi koja nije država članica EGP-a obvezan je tijekom obavljanja djelatnosti u RH, organizirati i provoditi zaštitu na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te drugim propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Prema odredbama Zakona o strancima, pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koristi usluge stranca mora imati sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa strancem ili inozemnim poslodavcem koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku.

Kada pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno poslodavac fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj zapošljava ili koristi usluge stranca, na način da ga uključuje u svoj proces rada te sa strancem ima sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla, mišljenja smo da je ta pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odgovorna za organiziranje i provođenje zaštite na radu za tog stranca. Isto vrijedi i za strance koje poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uključuje u svoj proces rada kao ustupljene radnike od strane Agencija za privremeno zapošljavanje.

Kada poslodavci pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili fizičke osobe državljani Republike Hrvatske imaju sklopljen odgovarajući ugovor ili drugi dokaz o izvršenju posla sa inozemnim poslodavcem, koji upućuje stranca na rad u Republiku Hrvatsku, u tom slučaju je inozemni poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za stranca kojeg upućuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom.

Kada su strani radnici uključeni u proces rada domaćeg poslodavca – korisnika, onda je domaći poslodavac – korisnik odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu za te strane radnike.

Pročitaj dalje...»
Stranica 3 od 512345
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.