Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora I i status koordinatora II

Za sve osobe koje su prije 2. listopada 2014. (tj. dana stupanja na snagu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“, broj 112/14 – u daljnjem tekstu: Pravilnik)) položile stručni ispit za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator I), kojom prilikom im je ministarstvo nadležno za rad izdalo Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora I, te uzimajući u obzir odredbe članka 101. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14 i 118/14), vrijedi sljedeće tumačenje:

„Prema odredbama članka 5. stavka 2. tada važećeg Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, broj 101/09 i 40/10) je bilo propisano da koordinator I može obavljati poslove koordinatora II. To znači da sve one osobe koje su dobile Uvjerenje od ministarstva nadležnog za rad o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator I) mogu bez ikakvih zapreka i odgode obavljati i poslove koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova odnosno to znači da navedene osobe imaju automatski status koordinatora II. Stoga nije potrebno izdati novo Uvjerenje odnosno posebno Rješenje o priznatom statusu koordinatora I i II prema članku 23. stavku 3. i 4. važećeg Pravilnika, tim više jer je i odredbom članka 23. stavka 1. istog Pravilnika propisano da osoba koja ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita za koordinatora I, istovremeno ispunjava i uvjete za polaganje stručnog ispita za koordinatora II.““

 

 

Rad s ručnom motornom (lančanom) pilom i poslovi s posebnim uvjetima rada

Odredbom članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj 5/84), propisano je da rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti spada u poslove s posebnim uvjetima rada, za koje radnik koji obavlja takve poslove mora ispunjavati određene uvjete glede dobi, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja odnosno psihičke sposobnosti.

Mišljenja smo da ručna motorna (lančana) pila spada u ručnu radnu opremu – ručni mehanizirani alat te uvažavajući navedeno, rad s istom ne spada u poslove s posebnim uvjetima prema članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“, broj 5/84), tj. na okolnosti mehaničkih opasnosti.

Pročitaj dalje...»

Sadržaji zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te zaključna ocjena u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje

Svrha ovoga mišljenja je osigurati ujednačeni pristup u smislu sadržaja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te prilikom izvođenja zaključne ocjene u odnosu na raspoloživost  dokumentacije za uporabu i održavanje radne opreme.

Naime, odredbom članka 9. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“, broj 16/16 – u nastavku: Pravilnik) je propisano da se tijekom provjere i ocjene ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi koriste upute proizvođača za uporabu i održavanje, zahtjevi propisa o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, zahtjevi propisa o sigurnosti strojeva pri njihovom stavljanju u uporabu te odgovarajuće hrvatske norme. O obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme sastavlja se zapisnik koji najmanje sadrži podatke propisane u odredbama članka 10. stavka 1., točke 1. do 16. Pravilnika, odnosno ovlaštena osoba mora sastaviti zapisnik o pregledu i ispitivanju radne opreme te navesti podatke ili dati osvrt (očitovanje) za svaku od navedenih točaka.

Pročitaj dalje...»

Primjena odredaba Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

Donošenjem Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme („Narodne novine“, broj 16/16 – u nastavku: Pravilnik) stavljen je izvan snage prethodni Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 47/02), kao i Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03).

Pročitaj dalje...»
Stranica 4 od 512345
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.