Što je Hrvatski kvalifikacijski okvir?

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16) donesen je 2013. godine, a Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) 2014. godine.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework) reformski je instrument te je mehanizam za utvrđivanje stvarnih potreba tržišta rada i potporu izradi relevantnih programa obrazovanja i osposobljavanja. Njime se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj, a proces započinje izradom standarda zanimanja, što je u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Europskim prostorom visokog obrazovanja (QF-EHEA). Ovime se olakšava mobilnost građana u smislu učenja na europskom obrazovnom prostoru te mobilnost i konkurentnost hrvatskih radnika na europskom tržištu rada. Povezivanje i usporedba s drugim obrazovnim sustavima u Europi pridonijet će osiguravanju kvalitete hrvatskog obrazovnog sustava u skladu s potrebama gospodarskog razvoja, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja. Također, pridonijet će jačanju konkurentske prednosti hrvatskoga gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima, osiguravanju uvjeta za jednaku dostupnost obrazovanju tijekom cijelog života te jednostavnosti prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i hrvatskih kvalifikacija u inozemstvu.

Koja su tijela i dionici HKO-a?

Tijela i dionici u razvoju i primjeni HKO-a su: ministarstvo nadležno za rad, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost, Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala i sektorska vijeća.

Koji je cilj HKO-a?

HKO za opći cilj ima povećanje transparentnosti i kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava, povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada kroz standarde zanimanja i standarde kvalifikacija, putem čega se povezuju ključni poslovi i pripadajuće kompetencije potrebne na tržištu rada s ishodima učenja u obrazovnim programima, osnaživanje i daljnji razvoj cjeloživotnog učenja te uspostavu formalnog sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja.

Što su standardi zanimanja i standardi kvalifikacija?

STANDARD ZANIMANJA – popis ključnih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis pripadajućih kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje

STANDARD KVALIFIKACIJE – sadržaj i struktura određene kvalifikacije (popis ishoda učenja koje pojedinac mora steći, uz ostalo).

Instrument HKO-a polazi od potreba poslodavaca koji u definiranju zanimanja navode ključne poslove i kompetencije koje osoba zaposlena u tom zanimanju mora imati kako bi se izradio standard zanimanja. Na osnovu izrađenog standarda zanimanja izrađuje se i standard kvalifikacije koji definira sadržaj i strukturu određene kvalifikacije.

 

Stranica 1 od 212
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.