Izbori za radničko vijeće

Izbori za radničko vijeće provode se u skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16 i 52/17)

Odnos radničkog vijeća i poslodavca se temelji na povjerenju i međusobnoj suradnji, a sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća pobliže se uređuju uvjeti za rad radničkog vijeća.

U okviru Pravilnikom propisanih obveza poslodavca, poslodavac je dužan osigurati materijalno-tehničke uvjete i omogućiti nesmetano glasovanje, te je dužan odluke i obavijesti izbornog odbora objaviti na svojim oglasnim mjestima na zahtjev izbornog odbora. Pri tome, poslodavac nema ovlasti utjecati na odluke izbornog odbora niti smije na bilo koji način onemogućavati radnike u izboru radničkog vijeća.

Poslodavac koji postupi u suprotnosti s navedenim, čini prekršaj iz grupe težih prekršaja sankcioniranih Zakonom o radu, u kojem se slučaju, po podnesenoj prijavi Državnom inspektoratu, može provesti inspekcijski nadzor.

 

Provođenje izbora za radničko vijeće

Ovo Ministarstvo nema ovlasti utjecati na izbore za radničko vijeće, a koji se provode u skladu s Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16 i 52/17).

Odluku o provođenju izbora za radničko vijeće donosi izborni odbor, kojom se, između ostalog, odlučuje o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja. Prije donošenja te odluke, izborni se odbor dužan savjetovati s poslodavcem o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja na izborima te voditi računa da vrijeme i mjesto, odnosno mjesta glasovanja ne štete djelotvornosti poslovanja poslodavca.

Člankom 9. Pravilnika propisan je rad izbornog odbora koji odlučuje običnom većinom glasova ukupnog broja članova izbornog odbora. Na sjednicama izbornog odbora se vodi zapisnik u koji se unose podaci o održavanju sjednice, o prisutnim osobama te o donesenim odlukama.

Mogućnost ulaganja prigovora na zapisnik o prethodnim rezultatima izbora propisana je člankom 18. i 19. Pravilnika, u kojem slučaju je izborni odbor dužan u roku od tri radna dana od dostavljene prijave ili prigovora, odlučiti o istoj te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave, odnosno prigovora.

U skladu sa člankom 162. Zakona o radu, radničko vijeće, izborni odbor, poslodavac, sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca ili kandidat za radničko vijeće, mogu u roku od devedeset dana od dana objave konačnih rezultata izbora, od nadležnog suda zahtijevati da u slučaju teške povrede obveze iz Zakona o radu o provođenju izbora za radničko vijeće, koja je utjecala na rezultate izbora, poništi provedene izbore.

 

Godišnji odmor kod novog poslodavca

Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu, kod svog poslodavaca i za svaku kalendarsku godinu.

Zakonom je kao izuzetak od primjene odredbe članka 77. Zakona, kojim se propisuje pravo radnika na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, propisano da radnik u slučaju prestanka ugovora o radu, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, (članak 78. stavak 2. Zakona).

Budući da radnik pravo na godišnji odmor ostvaruje kod svog poslodavca, ukoliko tijekom kalendarske godine dođe do prestanka ugovora o radu, odnosno promjene poslodavaca, radnik će kod svakog poslodavac ostvariti pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Slijedom navedenoga, te uzimajući u obzir iznimku članaka 78. stavka 2. Zakona, mišljenja smo da u slučaju promjene poslodavaca radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i kod jednog i kod drugog poslodavca, bez obzira na činjenicu prekida radnog odnosa kraćeg od osam dana.

Način glasovanja u postupku izbora radničkog vijeća

Izborni odbor je dužan provoditi i pripremiti glasovanje u postupku izbora radničkog vijeća te u okvirima tako propisanih dužnosti, priprema glasačke listiće i dostavlja ih, kada je to radi provođenja izbora potrebno, biračkim odborima ili onome radniku koji neće biti na radu na dan glasovanja ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, a koji je to, u propisanom roku, pisano zatražio.

Dakle, poslodavac nije ovlašten u postupku izbora radničkog vijeća dostavljati radnicima glasačke listiće na kućnu adresu.

Izbori za predstavnike radnika u radničko vijeće sukladno članku 141. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), su slobodni i neposredni, a obavljaju se tajnim glasovanjem.

Stoga se i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 03/16 i 52/17), propisuje da je glasovanje za izbor radničkog vijeća neposredno i tajno te da se glasuje na mjestu odnosno mjestima održavanja izbora. Dakle, ne propisuje se mogućnost dopisnog glasovanja.

Samo iznimno, prilikom izbora za radničko vijeće, propisana je mogućnost glasovanja putem pošte i to u dva slučaja.

U prvom slučaju dopušteno je glasovanje putem pošte, ako je radnik, koji iz bilo kojeg razloga neće biti na radu na dan glasovanja ili je njegovo mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta, izbornom odboru podnio pisani zahtjev da mu se uruči glasački listić (i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte) najkasnije pet radnih dana prije dana glasovanja.

U drugom slučaju dopušteno da Izborni odbor sam odluči (a to mu može predložiti i poslodavac) da se radnicima osigura glasovanje putem pošte, ali samo za one radnike čije je mjesto rada udaljeno od biračkog mjesta i bez njihova prethodno podnesenoga pisanog zahtjeva, na način da se tim radnicima prethodno uruči glasački listić (i omotnica s poštanskom markom za obično rukovanje radi glasovanja putem pošte).

Posebna iznimka od pravila da se glasuje na mjestu odnosno mjestima održavanja izbora, propisana je člankom 17. stavkom 2. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća, a dozvoljena je samo, ako je kod poslodavca omogućeno elektroničko glasovanje koje osigurava neposrednost i tajnost glasovanja, pa uz ispunjenje toga uvjeta, izborni odbor može odlučiti da se izbori provedu elektroničkim putem umjesto na mjestu održavanja izbora, te odrediti način takvog glasovanja.

Stranica 1 od 6012345...102030...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.