Osobe na stručnom osposobljavanju i biračko pravo radnika

Sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima u vezi s gospodarskim i socijalnim pravima i interesima radnika, je pravo koje je Zakonom o radu zajamčeno radnicima koji su zaposleni kod poslodavca, a ostvaruju ga na način i pod uvjetima propisanim tim Zakonom (čl. 140. Zakona).

U smislu tako uređenoga prava radnika na sudjelovanje u odlučivanju, valja tumačiti i biračko pravo radnika zaposlenih kod određenoga poslodavca (članak 145. Zakona), odnosno njihovo pravo da biraju i budu izabrani za predstavnika radnika u radničkom vijeću ili organu poslodavca.

Osoba na stručnom osposobljavanju kod poslodavca je osoba koja je s poslodavcem sklopila ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pa se u smislu članka 4. i članka 140. Zakona o radu ne može smatrati radnikom zaposlenim kod toga poslodavca.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da osobe koje su s poslodavcem sklopile ugovor o stručnom osposobljavanju, nemaju biračko pravo koje je za radnike zaposlene kod  poslodavca, propisano člankom 145. Zakona o radu.

Prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, iz odredbe članka 102. stavka 6. Zakona radu

Odredbom članka 102. stavka 6. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), propisano je, da je ništetan ugovor o zabrani natjecanja radnika s poslodavcem, ako takav ugovor sklopi maloljetnik ili radnik koji u vrijeme sklapanja toga ugovora prima plaću manju od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

Uvažavajući svrhu Zakonom propisanog instituta ugovorne zabrane natjecanja i načelo pravne sigurnosti, mišljenja smo da se u smislu citirane odredbe članka 102. stavka 6. Zakona o radu, pod prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj smatra podatak Državnog zavoda za statistiku, o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Republici Hrvatskoj, koji je u vrijeme sklapanja ugovora iz članka 102. Zakona o radu, bio posljednji objavljen u Priopćenju Zavoda.

Naime, zakonskom odredbom se propisuju uvjeti koji, na strani radnika (dob i visina plaće), moraju biti ispunjeni u vrijeme sklapanja ugovora, da bi ugovor o zabrani natjecanja mogao biti na zakonit način sklopljen, pa u tome smislu valja tumačiti i vrijeme ispunjenja uvjeta vezanog za referentni iznos prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

Stoga se može zaključiti, da poslodavac postupa zakonito i pravilno, ako prilikom sklapanja ugovora o zabrani natjecanja poštuje važeće propise te uzima u obzir one činjenice koje mu u vrijeme sklapanja toga ugovora, mogu i moraju biti poznate, jer na takav način s jedne strane, pridonosi pravnoj sigurnosti i legitimnim očekivanjima ugovornih strana u vrijeme sklapanja ugovora, a s druge strane u dobroj vjeri osigurava pretpostavke valjanosti toga ugovora, odnosno otklanja razloge ništavosti.

Ipak, kao i kod drugih ugovora obveznoga prava, naknadna promjena okolnosti i utvrđenje činjenica vezanih uz propisane uvjete za sklapanje ugovora, može imati utjecaja na sam ugovor i na prava ugovornih strana, sukladno općim propisima obveznoga prava.

Natječaj i diskriminacija prilikom zapošljavanja

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), kao opći propis kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ne propisuje obvezu provođenja natječaja niti način provođenja natječaja.

Obveza objavljivanja natječaja i uvjeti po kojima se provodi mogu se propisati posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom ili nekim drugim aktom poslodavca. Ukoliko se javi potreba tumačenja odredbi tih propisa, kolektivnog ugovora ili drugih akata, u konkretnom slučaju u vezi načina provedbe natječaja, mišljenje o primjeni tih odredbi ovlašten je dati nositelj pripreme propisa, donositelj akta ili povjerenstvo za tumačenje kolektivnog ugovora.

Diskriminacija u svim pojavnim oblicima je zabranjena na temelju Zakona o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, broj 85/08 i 112/12), a koji propis je nadležno tumačiti Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

U slučaju diskriminacije prilikom zapošljavanja možete se obratiti, sa svim dokazima koje imate,  Državnom inspektoratu, Inspekciji rada, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, tel. 01/2375-498, prijave.sredisnjiured@dirh.hr ili putem područnih ureda čije adrese možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava, kao i  Uredu pučke pravobraniteljice, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, tel. 01/4851-855, info@ombudsman.hr .

Natječaj za zapošljavanje

Zakonom o radu kao općim propisom kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, nije reguliran institut javnog natječaja, niti je propisana obveza poslodavca za njegovim provođenjem.

U slučajevima kada je posebnim zakonom propisana obveza raspisivanja natječaja, poslodavac postupak natječaja vrši na način kako je to propisano tim posebnim zakonom. Isto tako, takva obveza može proizlaziti iz nekog drugog posebnog propisa ili kolektivnog ugovora, odnosno pravilnika o radu koje ovo tijelo nije nadležno tumačiti.

Ako je poslodavac u obvezi zapošljavati provedbom javnog natječaja, mišljenja smo da bi u tom pogledu trebao postupati po odredbama propisa, kolektivnog ugovora ili drugoga akta kojim je ta obveza uređena.

U slučaju da tim propisom, kolektivnim ugovorom ili drugim aktom nije detaljno i jasno uređena provedba takvog javnog natječaja, mišljenje o primjeni tih odredbi ovlašten je dati stručni nositelj pripreme propisa, donositelj akta ili povjerenstvo za tumačenje toga kolektivnog ugovora.

Stranica 1 od 11612345...102030...Zadnja »
Ovo djelo, čiji je autor Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ustupljeno je pod licencom Creative Commons Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima 3.0.